Upplands- och Västmanlandsgruppen

Upplands- och Västmanlandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla två hemvärnsbataljoner och ett hemvärnskompani.

Upplands- och Västmanlandsgruppen tillhör från 2020 det nyuppsatta förbandet Mellersta militärregionen men kommer även fortsättningsvis att vara samgrupperad i Enköpings garnison. Upplands- och Västmanlandsgruppen består av en enhetsledning och av avdelningarna planavdelningen, utbildningsavdelningen och logistikavdelningen. 

Upplands- och Västmanlandsgruppens uppgifter är att utbilda, vidmakthålla samt utveckla 21:a och 22:a hemvärnsbataljon samt 214:e hemvärnsunderrättelsekompaniet. Bataljonernas huvuduppgift är att bevaka och skydda civila och militära skyddsobjekt mot sabotageförband, ytövervaka samt att vara en resurs till samhället i krissituationer. Respektive bataljon har huvudsakligt upptagningsområde i eget län.

Kontakt

Telefon: 0171-15 70 00

E-post: mrm-uvg@mil.se

Adress: LedR/Upplands- och Västmanlandsgruppen, 749 81 Enköping

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat