Södra skånska bataljonen

Södra skånska bataljonen, som också kallas 46:e hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband tillhörande Södra militärregionen. Förbandets huvudsakliga uppgifter är att skydda och bevaka infrastruktur som är viktig för Försvarsmakten. Bataljonen står beredda att lösa uppgifter under såväl fred, kris som krig.

Växelvis framryckning, 46:e hemvärnsbataljonen, Södra skånska bataljonen.
Växelvis framryckning, 46:e hemvärnsbataljonen, Södra skånska bataljonen.
Foto: Petro Widberg

I samverkan med polis och räddningstjänst stödjer vi under fredstid samhället vid bland annat naturkatastrofer och eftersök. Vid kris eller krig möjliggör vi för resten av insatsförsvaret att lösa sina uppgifter.

Personalen i bataljonen utbildas både i sin befattning och som förband. Detta genomförs som en del i Hemvärnets utbildningssystem genom bland annat krigsförbandsövning (KFÖ) på fyra dygn för samtlig personal, samt ytterligare en särskild övning förband (SÖF) för personal som ingår i insatskompanier. Chefer genomför ytterligare övningsdygn. Därutöver finns ett stort övningsutbud både i form av kortare övningar såväl som längre kurser.

I bataljonen finns två musikkårer vars huvuduppgift är statsceremoniell verksamhet. Vartannat år genomför de en obligatorisk spelning vid högvaktsavlösning. Under spelningen genomförs även en funktionskontroll av musikkåren. Utöver den verksamhet är det främst lokala spelningar som genomförs.

Bataljonen administreras av Skånska gruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Södra militärregionen. Främsta uppgiften som utbildningsgruppen har är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skåne. Utbildningsgruppen är placerad på P 7, Revingehed, dock är del av personalen utlokaliserat till områden där bataljonerna har sina verksamheter. Dessa är förutom Tvedörahuset Revingehed, Berga i Helsingborg, Husie i Malmö samt Rinkaby.

Kontakt

Telefon: 046-36 80 00

E-post: mrs-ssk@mil.se

Adress: Revingehed, 247 82 Södra Sandby

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat