Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Flera viktiga satsningar har genomförts för att stärka det militära och civila försvaret på Gotland sedan 2016 och den 1 januari 2018 upprättades de första delarna till Gotlands regemente (P 18). Det är det första regementet som byggs upp på det här viset i Sverige i modern tid.

Etableringen av Gotlands regemente kommer att ske etappvis och senast i början av 2020 ska personal, infrastruktur, materiel och krigsförband på Gotland vara underställda P 18.

Regementets uppgifter blir bland annat att utveckla försvaret på Gotland samt att stärka totalförsvaret tillsammans med de civila försvarsmyndigheterna. Att Gotland får ett nytt regemente innebär också att det blir en tydligare ledningsstruktur där nya P 18 tar ansvar för att samordna och koordinera all militär verksamhet på ön. Gotlands regemente kommer att ha uppdrag både som organisationsenhet och som militärregion.

Under 2018 kommer antalet befattningar att öka och sannolikt kommer regementet att ha ett 30-tal anställda i staben vid årets slut. Senast vid halvårsskiftet 2018 kommer Militärregion Gotland att vara verksamt och ansvara för Gotlands regemente (P 18). I och med detta flyttas det territoriella ansvaret på Gotland från Amfibieregementet till P 18 vilket också inkluderar utbildningsgruppen Gotland samt 32:a hemvärnsbataljonen.

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 25
Karta
På Facebook

Gilla Gotlands regemente på Facebook.

Till sidan

På Instagram

Följ Gotlands regemente på Instagram.

Till sidan