Marinens krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska vara beredda att delta i militära operationer utanför Sveriges gränser. Marinen bidrar då med både personal och materiel. Ett antal marina förband är anmälda till internationella styrkeregister.

Ledning av den sjöoperativa verksamheten genomförs av marintaktisk chef från den marintaktiska staben vid Högkvarteret.

De marina förbanden, eller delar av dessa, kan efter behov och uppgifter sättas samman i stridsgrupper, vilka normalt leds till sjöss av en utsedd stridsgruppschef under marintaktisk chef.

De marina förbanden samt Sjöstridsskolan produktionsleds av marinchefen vid produktionsledningens marinavdelning. Utbildning av marinens personal genomförs i huvudsak vid Sjöstridsskolan, som även stödjer marinchefen i arbetet med de marina förbandens vidmakthållande och utveckling.

De marina förbanden delas in i:

Sjöstridsflottiljer

Sjöstridsflottiljer med förmåga till insatser mot mål såväl på, över som under havsytan, i kustnära farvatten och på öppet hav, förmåga till minröjning samt kontroll av havsområde och skydd av sjöfart och fiske.

Ubåtsflottilj

Ubåtsflottilj med förmåga till insatser mot mål såväl på som under ytan, förmåga att dolt kontrollera havsområde samt att samla in underrättelser.

Amfibiebataljon

Amfibiebataljon med förmåga till kontroll av kustområde och skärgård samt insatser mot mål på land och såväl på som under havsytan.

Marinbasen

Marinbasen med basskydds-, ekipage-, logistik- och sjöinformationskompani har förmågor att understödja de marina förbanden med bland annat bevakning, teknisk tjänst- och förnödenheter, operativ sambandsledning samt övervakning av svenskt territorialhav.