Flygvapnets krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska vara beredda att delta i militära operationer utanför Sveriges gränser. Flygvapnet bidrar då med både personal och materiel. Ett antal flygvapenförband är anmälda till internationella styrkeregister.

Flygvapenförbanden delas in i flygförband, basförband och ledningsförband:

Stridsflygförband

Stridsflygförband kan med stor precision, hög flexibilitet och slagkraft verka mot mål på marken, i luften eller över havet samt utnyttjas för underrättelseinhämtning. De står ständigt i incidentberedskap för att hävda Sveriges territoriella integritet.

Transportflygförband

Transportflygförband genomför flygtransporter och används bland annat i humanitära insatser, nationellt och internationellt.

Signalspaningsflygförband

Signalspaningsflygförband genomför signalspaning och underrättelseinhämtning.

Radarflygförband

Radarflygförband används främst för att förbättra den lägesbild som skapas av markbundna och sjöburna sensorer.

Helikopterförband

Helikopterförbandet Helikopterflottiljen utvecklar en helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning. Förbandet kan med sina helikoptersystem (HKP14, HKP15 och HKP16) genomföra militära operationer såväl nationellt som internationellt.

Bas- och ledningsförband

Basförbandens huvuduppgift är att stödja stridsflygförband samt upprätta och drifthålla flygplats.