Arméns krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära insatser utanför Sveriges gränser. Armén bidrar då med både personal och materiel. Ett antal arméförband är anmälda till internationella styrkeregister. Delar av dessa förband är insatta inom ramen för fredsfrämjande insatser.

Arméförbanden delas in i:

Mekaniserade förband

Mekaniserade förband med bland annat stridsfordon, tillhör de mest eld- och slagkraftiga enheterna i armén. Förbanden är tränade och utrustade för att genomföra strid mot alla typer av motståndare i olika typer av terräng och bebyggelse.

Kavalleriförband

Kavalleriförband som utbildar jägar- och underrättelsesoldater samt militärpolis. Soldaterna, varav vissa är luftburna, ska kunna verka bakom en motståndares linjer, under lång tid, i all slags terräng och under alla väderförhållanden. I kavalleriförbanden ingår även militärpoliser och säkerhetsförband.

Artilleriförband

Artilleriförband som utbildar inom markbaserad indirekt bekämpning och verkar inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Materielen har precisionsverkan, lång räckvidd och är väderoberoende.

Luftvärnsförband

Luftvärnsförband utbildar enheter för markbaserad bekämpning av luftmål inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Dessa kan därigenom skydda till exempel befolkningscentrum, militära förband och flygbaser mot attacker från luftarenan.

Ledningsförband

Ledningsförband utbildar stabs- och sambandsförband främst för ledning av stridskrafter samt för högre ledning.

Ingenjörförband

Ingenjörförband vars uppgift är fältarbeten, det vill säga att på olika sätt förändra terrängen för att försvåra för en fiende samt för att underlätta egen verksamhet. Ammunitionsröjning är också en viktig del av fältarbeten.

Underhållsförband

Underhållsförband ansvarar för de stridande förbandens försörjning av bland annat förnödenheter, sjukvård och reparationer.

CBRN-förband

CBRN-förband som hanterar CBRN-hot och -händelser. Huvudförmågorna är detektering, identifiering, övervakning, varning, rapportering, fysiskt skydd och riskhantering.

(CBRN = kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär).

Logistikförband

Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.