Västerbottensbataljonen

Sveriges största hemvärnsbataljon är hemmahörande i Västerbotten och har Västerbottens län som huvudsakligt upptagningsområde. Området som detta förband verkar över är 50 gånger 25 mil. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Västerbottens regemente, I 20.

Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Förbandet ska kunna verka i mycket varierande typer av miljö. Det kan handla om allt från samverkan med andra myndigheter i fredstid till skydd och bevakning av olika sorters objekt som flygplatser, hamnar, förbindelser och bergrum. Bataljonen kan fungera i både ett väglöst område så som i en större stad med tätbebyggda områden.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och benämns även 13:e hemvärnsbataljon

Förbandet innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, tre stycken insatskompanier, samt fyra bevakningskompanier. Dessutom ingår en flyggrupp, en tolo-grupp, en CBRN-pluton, en båtpluton samt två Hemvärnsmusikkårer.

Bataljonen administreras av Västerbottensgruppen, en av de fem utbildningsgrupper som är underställd chefen för Norra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Umeå. Främsta uppgift för utbildningsgruppen är att utbilda Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Västerbottens län. Vid Västerbottensgruppen tjänstgör officerare och civila med uppgift att utbilda och stödja främst hemvärnssoldater.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat