Upplands- och Västmanlandsgruppen

Upplands- och Västmanlandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla två hemvärnsbataljoner och ett hemvärnskompani.

Upplands- och Västmanlandsgruppen tillhör från 2020 det nyuppsatta förbandet Mellersta militärregionen men kommer även fortsättningsvis att vara samgrupperad i Enköpings garnison. Upplands- och Västmanlandsgruppen består av en enhetsledning och av avdelningarna planavdelningen, utbildningsavdelningen och logistikavdelningen. 

Upplands- och Västmanlandsgruppens uppgifter är att utbilda, vidmakthålla samt utveckla 21:a och 22:a hemvärnsbataljon samt 214:e hemvärnsunderrättelsekompaniet. Bataljonernas huvuduppgift är att bevaka och skydda civila och militära skyddsobjekt mot sabotageförband, ytövervaka samt att vara en resurs till samhället i krissituationer. Respektive bataljon har huvudsakligt upptagningsområde i eget län. 

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 150
Så har vi räknat