Ledningsregementet

Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementets uppdrag

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

Ledningsregementets vision

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Om förbandet i korthet

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett operativt kommunikationsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. samt  Meteorologi- och oceanograficentrum som dygnet runt producerar väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Ylva Pekkari ny stabschef på Ledningsregementet

Från och med den 1 september är överstelöjtnant Ylva Pekkari Ledningsregementets nya stabschef.

Två personer står mitt emot varandra och båda håller i en fana
Ylva Pekkari tar över fanan från sin företrädare Daniel Perry. Foto: Daniel Sanchez, Försvarsmakten

Ylva Pekkari kommer närmast från Försvarshögskolan där hon tjänstgjort som prefekt vid Institutioen för försvarssystem och dessförinnan varit chef för Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem. Hon har tidigare arbetat vid Prod Ledund och har tjänstgjort vid Ledningsstridsskolan under ett par perioder.

Rekordstort antal värnpliktiga fortsätter inom Försvarsmakten

En tredjedel av Ledningsregementets 427 värnpliktiga som muckade i juni fortsätter inom Försvarsmakten. Det är det högsta antalet hittills.

Soldat ur Telekrigbataljonen vid Ledningsregementet Foto: Daniel Sanchez/Försvarsmakten

De flesta har redan påbörjat sin anställning som soldater och ytterligare några börjar officersutbildning till hösten.

- Det är otroligt glädjande att så många väljer att fortsätta efter värnplikten. Bra utbildning och förståelsen att man är en viktig del i Försvarsmaktens tillväxt för att möta det förändrade säkerhetsläget är troligen två viktga faktorer som bidrar till att så många vill fortsätta, säger överste Per Nilsson, stf chef Ledningsregementet.

Överste Johan Axelsson går till FMV

Efter två år som förbandschef för Ledningsregementet går överste Johan Axelsson vidare till ny tjänst på Försvarets Materielverk, FMV.

Johan Axelsson blir den 1 augusti ny chef för FMV Test- och evaluering, en avdelning som ansvarar för den materiel som myndigheten anskaffar eller modifierar på uppdrag av Försvarsmakten.

Ny chef för Ledningsregementet utses under hösten. Tillförordnad chef blir överste Per Nilsson, som idag är ställföreträdande förbandschef. ​

Informationsmöte om förändrad verksamhet på Skogstibble skjutfält

Onsdagen den 22 juni kl 19 håller Försvarsmakten ett informationsmöte om de förändringar som sker i verksamheten framöver.

Från och med hösten 2022 förändras verksamhetenpå fältet i och med att skjutning med skarp, finkalibrig ammunition blir tillåten. Det innebär att Skogstibble återigen klassas som skjutfält och inte som övningsfält.

Vid mötet informerar representanter för Försvarsmakten om förändringarna samt svarar på eventuella frågor.

Tid: Onsdagen den 22 juni kl 19

Plats: Skogstibble läger, GPS: 59.8189967 17.2788640

Kontakt: ledr-stode-osavd--skogstibble@mil.se

Varrmt välkommen!

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta