Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Ny ställföreträdande chef för Ledningsregementet

Niclas Eriksson, tidigare chef för J3 Regementsstaben tog vid som ställföreträdande chef för Ledningsregementet 23 juli i år.

"Enheterna är inte till för mig utan jag är snarare till för dem. Jag ska se till så att alla kan lösa sina uppgifter. Det ser jag som mitt mål och viktigaste uppgift", säger Niclas Eriksson, ställföreträdande regementschef, Ledningsregementet. Foto: Martin Larsson/Försvarsmakten

Niklas började i Försvarsmakten 1984 vid I 22 i Kiruna där han genomförde 15 månaders värnplikt som jägare och kompanibefälselev. Niclas valde därefter att läsa till reservofficer med inriktning underrättelsetjänst då målet var inställt på en civil karriär. Saknaden till Försvarsmakten blev dock för stor och efter att ha läst till fänrik började han på Livgardet 1989. Där blev han kvar till 2003 och under de 15 åren så arbetade han med utbildning av värnpliktiga, allt ifrån att var instruktör till att vara bataljonschef de sex sista åren innan det blev studier vid Försvarshögskolan igen för att bli överstelöjtnant 2005.

Efter tre år på högkvarterets insatsstab med ansvar för främst nationella och internationella ledningsövningar så kom han till Ledningsregementet 2008 och blev enhetschef för Ledningsträningscentrum. Under 2011-2012 så utredde han och organiserade nuvarande Ledningsstridsskolan och verkade även där som chef och senare som ställföreträdare fram till hösten 2015.

Under hösten 2015 och ett år framåt så tjänstgjorde Niclas vid två civila myndigheter. Först som militär insatschef vid Migrationsverket för att samordna Försvarsmaktens stöd under migrationskrisen till region mitt och hjälpa till med att bygga upp en fungerande krisledningsstab för regionledningen i mellersta Sverige. Därefter verkade Niclas som Försvarsdirektör vid Länsstyrelsen för Uppsala län med ansvar för krishantering och civilt försvar i länet. De senaste två åren har Niclas varit chef vid J3 i regementsstaben och har under sommaren tagit vid som ställföreträdande chef för Ledningsregementet.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat
Karta