Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Inbrott på skyddsobjekt

Ett av fordonen som stals från ett av Försvarsmaktens skyddsobjekt i Enköpingsområdet påträffades under torsdagsförmiddagen. Försvarsmakten stöder nu polisen i sökandet efter den andra terrängbilen.

Mellan den 4 och 5 februari tog sig någon in på skyddsobjektet och stal två stycken Terrängbil 16, även kallat Galten. Den ena är nu påträffad.

Terrängbil 16 är en fyrhjulsdriven jeep avsedd för trupptransport. Ingen ammunition, sprängmedel eller vapen förvaras i förrådet.

Polisen har påbörjat en förundersökning som får utvisa hur stölden har gått till.

Förbandsbyte för hemvärnsförbanden

Från och med 1 januari 2020 leds Upplands-, Västmanlands och Södermanlands hemvärnsbataljoner från Kungsängen. Under en ceremoni lämnades det formella ansvaret över till chefen för Mellersta militärregionen, överste Tomas Karlsson.

Överste Tomas Karlsson, MRM, tar över hemvärnsförbanden från överste Mattias Hanson, Ledningsregementet. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Överlämningen innebär också att personalen vid Upplands- och Västmanlandsgruppen samt Södermanlandsgruppen, som ansvarar för att utbilda och träna hemvärnsbataljonerna, formellt byter förband och även de tillhör militärregionen från 1 januari.

 Syftet med förändringen är ett starkare regionalt försvar där Mellersta militärregionen nu, förutom att leda hemvärnsförbanden i krig och kris, även ansvarar för utbildning och utveckling.

Förbandsbytet påverkar inte personalantalet i Enköpings garnison då personalen vid utbildningsgrupperna kommer att fortsätta sitt dagliga arbete i Enköping och Strängnäs.

-          Vi önskar personalen vid såväl hemvärnsgrupperna som bataljonerna varmt lycka till vid sitt nya förband, säger chefen för Ledningsregementet, överste Mattias Hanson.

Chefsbyte på Upplands- och Västmanlandsgruppen

Fredagen den 18 oktober, så genomfördes chefsbyte vid Upplands- och Västmanlandsgruppen.

Efter nio år som chef är det nu dags för överstelöjtnant Bengt Tiberg att gå vidare och ny chef blir överstelöjtnant Per-Ove Norell. Foto: Martin Billberg/Försvarsmakten

Klockan 09.30 samlades fanvakt, personal ur Upplands- och Västmanlandsgruppen, befäl ur 21:a och 22:a hemvärnsbataljon samt inbjudna gäster för genomförande av chefsbyte. Ceremonin genomfördes under ledning av chefen för Ledningsregementet, överste Mattias Hanson.

Pågående chef, överstelöjtnant Per-Ove Norell kommer senast från Ledningsstridsskolan där han varit chef för planeringssektionen.

Efter genomförd ceremoni så samlades deltagarna på officersmässen för fortsatt avtackning och mingel.

Avgående chef överstelöjtnant Bengt Tiberg kommer nu fortsättningsvis arbeta med  garnisonsutveckling där han kommer arbeta med hur garnisonen skall möta framtidens krav.

Richard Jenderklint

Bataljonchefsbyte på Ledningsregementet
Bataljonchefer framför sin bataljon
Övlt Rickard Lindqvist till vänster och övlt Erik Magnét till höger framför Signalbataljonen. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

Ledningsplatsbataljonen får ny chef i övlt Richard Lindqvist som kommer närmast från en insats i Sydkorea och en tjänst i Högkvarteret. Han blir därmed också ställföreträdande chef för Signalbataljonen, en produktionsbataljon som har till uppgift att samordna utbildning och träning av soldater och rekryter vid Ledningsregementet.

 Även Signalbataljonen byter chef. Ny chef blir övlt Erik Magnét som tidigare varit ställföreträdande chef. Han innehar också befattningen chef Sambandsbataljonen sedan tidigare. I och med sin nya roll blir övlt Magnét även chef för rekrytutbildningen vid Ledningsregementet.

 Tidigare chef Signalbataljonen,  övlt Mathias Segergren,  går vidare till en ny befattning vid Insatsstaben i Högkvarteret.

 Signalbataljonen hette tidigare 4e ledning-sambandsbataljonen. Namnbytet trädde i kraft 30 september.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat
Karta