Ledningsregementet

Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementets uppdrag

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

Ledningsregementets vision

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Om förbandet i korthet

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett operativt kommunikationsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. samt  Meteorologi- och oceanograficentrum som dygnet runt producerar väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Fällda bommar kring Enköpings närövningsfält

Ledningsregementet har beslutat att fälla bommarna vid infartsvägarna till Enköpings närövningsfält. Fältet används av Försvarsmakten för övningar dygnet runt där vi använder lös ammunition, sprängmedel samt kör med tunga fordon inklusive mörkerkörning med släckt belysning. Det är därför stor risk för tillbud och olyckor om allmänheten befinner sig på fältet är vi övar.

Det är sedan tidigare förbjudet för civil fordonstrafik på närövningsfältet, dock har Försvarsmakten noterat att förbudet inte respekteras. Genom att fälla bommarna vid infartsvägarna vill Försvarsmakten påminna bilburna besökare att parkera bilen och gå vidare till fots eller cykla.

Vägar och motionsspår är fria att använda för alla Enköpingsbor när det inte pågår övning. Därför måste man alltid läsa informationen om aktuell verksamhet på fältet som finns på anslagstavlor vid bommarna. Där finns också kontaktuppgifter till ansvarig övningsledare.

Chefsbyte på Telekrigbataljonen

Den 23 juni skedde chefsbyte på Telekrigbataljonen.

Två personer står mitt emot varandra med en antenn i händerna
Chefsbytet skedde genom överlämning av en antenn. Foto: Lisa Grundin/Försvarsmakten

Överstelöjtnant Christer Bohlin lämnade över till överstelöjtnant Henrik Kasesalu.

Chefsbyte på Signalbataljonen

Signalbataljonens chef, överstelöjtnant Erik Magnét, lämnade torsdagen den 17 juni över till sin efterträdare, överstelöjtnant Rickard Lindquist.

Två personer står mittemot varandra och håller en fana mellan sig
Chefen Ledningsregementet, överste Johan Axelsson, talar till avgående och tillträdande chef Signalbataljonen, Erik Magnét och Rickard Lindquist. Foto: Sofia Kalmeborg/Försvarsmakten

Erik Magnét går vidare till Högkvarteret och lämnar nu över uppdraget som bataljonschef till Rickard Lindquist, som i egenskap som ställföreträdande chef på samma bataljon är väl förtrogen med verksamheten.

- Det har varit en ära att få ha jobbat med dig och jag kommer att sakna dig på Ledningsregementet, sa regementschefen, överste Johan Axelsson.

Han välkomnade den tillträdande bataljonschefen med lika varma ord.

- Jag är väldigt stolt över det du har åstadkommit och ser mycket fram emot att ha dig i ledningsgruppen.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat
Karta