Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Säkerhetsinspektion av Ledningsregementet klar

I slutet av november 2017 genomförde Försvarsmaktens säkerhetsinspektion inspektion av Ledningsregementet.

Inspektion sker roterande vart tredje år vid Försvarsmaktens samtliga organisationsenheter med syftet att säkerställa att verksamhet genomförs säkert sätt och att lagar, förordningar och föreskrifter följs. Inspektionen i november slutrapporterades till Ledningsregementet den 19 december.

Säkerhetsinspektionens rapport visar att verksamheten över lag fungerar väl men att det även finns avvikelser. Ledningsregementet får bland annat en större avvikelse för styrningar och dokumentation kring transport av farligt gods, något som påpekats även vid inspektionerna 2012 och 2015.

-  Det är inte hanteringen i sig som brister, det finns därför ingen anledning att vara orolig om man möter våra fordon ute på vägarna. Däremot har vi inte varit tillräckligt bra i att styra och dokumentera transport av farligt gods internt i verksamheten, säger Anders Nystrand, stabschef Ledningsregementet

Avvikelsehanteringen startade vid Ledningsregementet redan dagen efter inspektionen.

-  Vi har redan vidtagit åtgärder utifrån säkerhetsinspektionens avvikelser och vi kommer att fortsätta att arbeta systematiskt med att bli bättre. Vår ambition är givetvis att åtgärda Säkerhetsinspektionens avvikelser så fort som möjligt, säger Anders Nystrand.

 

Två medarbetare vid LedR dömda för olaga hot

Uppsala Tingsrätt har dömt två medarbetare vid Ledningsregementet för olaga hot.

Händelsen inträffade kvällen/natten den 10 juni i en lägenhet som hyrs av Försvarsmakten. Militärpolis vid Ledningsregementet har utrett händelsen på uppdrag av åklagarmyndigheten i Uppsala län.

 Tingsrätten finner att båda åtalade gjort sig skyldiga till olaga hot.
En av de åtalade döms till dagsböter, den andre döms till villkorlig dom.

- Händelsen har inträffat på fritiden, men jag anser ändå att agerandet strider mot Försvarsmaktens värdegrund, säger chefen för Ledningsregementet Mattias Hanson.Ny chef på METOCC

Den 1 januari 2018 tar överstelöjtnant Jens Alm över som chef för Meteorologiskt och Oceanografiskt Centrum, METOCC, i Enköping. Jens Alm har tidigare varit ställföreträdande chef för förbandet.

Överstelöjtnant Jens Alm, ny chef på METOCC från 1 januari 2018. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Avgående chef, överstelöjtnant Anna Siverstig, går vidare till rollen som avdelningschef för J9 på Insatsstaben,  där hon bland annat kommer att arbeta med civil-militär samverkan. Hon kommer i samband med befattningsbytet att utnämnas till överste.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat
Karta