Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd. Förbandet är ett försvarsmaktsgemensamt förband som stödjer armén, marinen och flygvapnet. Vi finns till största delen i Enköping där vi också har vår ledning.

LEDNINGSREGEMENTETS UPPDRAG

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

LEDNINGSREGEMENTETS VISION

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Notiser Från Ledningsregementet

Chefsbyte på Operativa enheten

Överstelöjtnant Håkan Wolf har tagit över som chef för Ledningsregementets Operativa enhet.

Två män klädda i grön uniform och svart basker står mittemot varandra.
Foto: Jakob Forsberg/Försvarsmakten

Vid en ceremoni den 18 september skedde det formella chefsbytet. Avgående chef överstelöjtnant Henrik Kasesalu går till stridskraften Ledning och underrättelse, LEDUND.

Chefsbyte genomfört på Telekrigstödenheten

Den 29 augusti genomfördes det formella chefsbytet på Telekrigstödenheten.

Foto: Daniel Wasswind

Under ledning av regementschef överste Per Nilsson lämnade avgående enhetschef kommendörkapten Urban Söderman Carlsson över till sin efterträdare överstelöjtnant Mikael Selberg

Chefsbyte på Garnisonsenheten

Överstelöjtnant Erik Rühmann tillträdde som chef för Ledningsregementets Garnisonsenhet den 1 juli.

Överstelöjtnant Erik Rühmann, ny chef för Garnisonsenheten Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten

Ceremonin för chefsbytet genomfördes den 22 augusti under ledning av regementschef överste Per Nilsson. Avgående chef major Peter Mattsson tar över rollen som ställföreträdande enhetschef.

Chefsbyte på Utbildningsenheten

Den 20 juni genomfördes chefsbyte på Teknik-och vidmakthållandekontor ledningssystem

Två personer står bredvid varandra och tittar p en tredje person som kommer emot dem bärandes på en fana
Foto: Försvarsmakten

Övlt Magnus Gustafsson, som nu går i pension efter att ha varit enhetschef sedan 2012 lämnade över befälet ​till övlt Daniel Harlin, tidigare avdelningschef vid Ledningstridsskolan på Ledningsregementet.

Teknik- och vidmakthållandekontor ledningssystem vid Ledningsregementet ansvarar för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från
utveckling till avveckling, i såväl fred, kris som krig.

Chefsbyte på Utbildningsenheten

Den 14 juni genomfördes chefsbyte på Utbildningsenheten.

Två personer står bredvid varandra och tittar p en tredje person som kommer emot dem bärandes på en fana
Foto: Saga Grund Nilsson/Försvarsmakten

I samband med utryckningsceremonin för årets värnpliktiga genomfördes chefsbyte på Utbildningsenheten. Överstelöjtnant Joachim Hellquist tog över fanan från överstelöjtnant Rickard Lindquist.

Utbildningsenhetens huvuduppgift är att genomföra grundutbildning av Ledningsregementets värnpliktiga. Enheten utbildar inom alla funktioner som ingår i ett krigsförband, såsom sambands- och telekrigsoperatörer, gruppchefer, sjukvårdare, kockar etc. Enheten utbildar även anställd personal.

Ledningsregementet under Aurora 23

Följ Ledningsregementet i sociala medier för att ta del av vår verksamhet under Försvarsmaktsövning Aurora 23.

Under övningen har vi publicerat löpande på våra konton. Vi finns på Instagram  och på Facebook - följ oss gärna där för att ta del av vår verksamhet!

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta