Cyberförsvar

Operationer i cyberdomänen till skydd och försvar av svenska intressen.

cybersoldat
cybersoldat
Cybersoldater utbildas vid Ledningsregementet i Enköping. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
data
Inom cyberförsvaret finns personer med olika bakgrund och arbetsuppgifter. Foto: Daniel Sanchez/Försvarsmakten
Aegismärke
Cybersoldaterna bär Aegisemblemet på uniformen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Cybersoldater
Cybersoldaterna övar under fältmässiga förhållanden. Foto: Mattias Andersson/Försvarsmakten

Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system som ett konventionellt väpnat angrepp.

Omvärlden och den globala ekonomin förändras hela tiden genom snabb teknisk utveckling. En av dessa är digitaliseringen som kräver nya tekniska lösningar för kommunikation och lagring av data.

Hela samhället påverkas av de tjänster digitaliseringen ger upphov till, men samtidigt skapar de även utmaningar i form av övervakning, integritetsfrågor och datasäkerhetsproblematik. 

”Försvarsmakten har ett tydligt fokus på cyberförsvaret och cyberdomänen, vi fortsätter att lösa våra uppgifter så att Sverige kan vara tryggt och säkert, idag imorgon och framåt.”

Chefen för cyberförsvarssektionen vid Högkvarteret

Den tekniska utvecklingen utgör en ständigt pådrivande kraft inom försvar och säkerhet. En sådan tendens är den ökade militariseringen av cyberdomänen.  

Det här är cyberförsvaret

Cyberförsvar skiljer sig från cybersäkerhet genom att kärnan i cyberförsvaret baseras på förmågan att genomföra defensiva och offensiva operationer i cyberdomänen, medan cybersäkerhet oftast används som en synonym till it-säkerhet.

Försvarsmakten har i dag de kompetenser som krävs för att genomföra alla typer av cyberoperationer. Försvarsmaktens cyberförsvar har unika uppgifter och mandat – där kärnan i cyberförsvaret är förmågan till cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot mot skyddet av svenska intressen.

Cyberoperationer är en lika självklar del i modern krigsföring som mark-, sjö- och luftoperationer.

Cyberförsvaret leds och utvecklas av chef på militärstrategisk nivå. Cyberförsvarsresurser verkar på allt från stridsteknisk till strategisk nivå. Stridsteknisk komponent är it-försvarsförbanden.

"En cyberoperation är ett militärt maktmedel som kan användas av väpnade styrkor i både fred och krig. Försvarsmakten ska inom cyberdomänen kunna verka i alla konfliktnivåer samtidigt som den dimensionerande faktorn är höjd beredskap och väpnat angrepp."

Civil handläggare, cyberförsvarssektionen

Totalförsvaret i cyberdomänen

Cyberförsvar är dimensionerat för de högre konfliktnivåerna men Försvarsmakten ska kunna verka i alla konfliktnivåer. I fredstid kan Försvarsmaktens cyberförsvarsresurser användas för att stödja samhället under kriser eller andra allvarliga händelser. 

"Cyberförsvaret är en viktig komponent i försvaret av Sverige vid höjd beredskap och i krig. Dimensioneringen mot de högre konfliktnivåerna medför att Försvarsmaktens cyberförsvarsresurser i fred kan användas för att förstärka skyddet av kritiska samhällsfunktioner."

Officer, cyberförsvarssektionen

Det Nationella cybersäkerhetscentret, NCSC, är en nationell plattform för privat-offentlig samverkan på cybersäkerhetsområdet.

Genom ett samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring mellan myndigheterna bidrar Nationellt cybersäkerhetscenter till en samlad och stärkt förmåga att möta cyberhoten i cyberdomänen.

Försvarsmakten är en av myndigheterna som är en del av ett nationellt center för cybersäkerhet.

Cyberförsvaret övar året runt

Försvarsmakten genomför årligen återkommande övningar där de övas dels internt inom Försvarsmakten och dels med olika samhällsviktiga aktörer, nationellt och internationellt.

Vid övningar används olika typer av cyberträningsanläggningar, där man kan simulera och avbilda komplexa system. Cyberträningsanläggningarna är byggda i virtuella miljöer och det finns både standardövningar samt specialiserade.

Försvarsmaktens utveckling mot 2035

Sveriges cyberförsvarsförmåga stärks ytterligare genom att funktionen utvecklas mer på bredden inom ramen för ett cyberförsvarssystem.

Försvarsmakten förstärker förmågan att leda cyberförsvaret och planerar för att etablera ett tredje it-försvarsförband.För att skapa samordning och koordinering mellan it- förband samt ledningsförband och försvarsgrenar etableras FM-CERT. 

FM CERT är ansvarig för den sammanhållande militärstrategiska cyberlägesbilden.

Utbildning i cyberförsvar

För att utbilda och kompetensutveckla cyberförsvaret finns nu ett sammanhängande personal- och kompetensförsörjningsystem.

Cyberförsvaret har en Utbildningsfunktion, CYBER vid Ledningsstridsskolan i Enköping som är sammanhållande för  den värnpliktiga cybersoldatutbildningen, specialistofficersutbildning SOU yrkes- och befattningskurser inom cyberförsvaret 

Cybersoldatutbildningen infördes 2020 och är en värnpliktig grundutbildning med fokus på cyberförsvar. Under elva månader genomgår de värnpliktiga dels militär grundutbildning och dels en specifik cyberförsvarsutbildning som tagits fram tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

Sedan 2020 finns ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, CDIS. 

Så går du med i cyberförsvaret

Försvarsmakten förstärker sin förmåga inom cyberförsvar och behöver bli fler. Här arbetar en blandning av civila och militärer med olika kompetenser.

Inom cyberförsvaret finns personer med olika bakgrund och arbetsuppgifter. Bland de tekniska profilerna finns till exempel experter inom följande områden: 

  • Incidenthantering
  • Penetrationstestning
  • It-forensik
  • Säkerhetsövervakning
  • Cyberförsvarsanalytiker
  • Operatörer inom offensiva eller defensiva dator- och nätverksoperationer

Till det kommer analytiker inom olika områden och nivåer, från här-och-nu till långsiktig strategi. 

”Genom mitt jobb i Försvarsmakten får jag kombinera mitt intresse för teknik med att göra något gott för Sverige. Det är en väldigt stimulerande miljö att vara i som ger mig möjligheten att jobba tillsammans med duktiga strateger, tekniker och militärer.”

Civilanställd hos cyberförsvarssektionen vid Högkvarteret

Det finns också chefer på olika nivåer, civila såväl som officerare.

Hit skickar du din intresseanmälan

Om du har kvalifikationer som skulle passa för en tjänst inom cyberförsvarsområdet, kan du mejla din intresseanmälan till oss.

Den ska bestå av ett personligt brev och CV med samtliga kontaktuppgifter till cyberintresse@mil.se.

I din intresseanmälan bör det framgå kunskaper och erfarenheter du har som är relevanta för en befattning inom cyberförsvaret.