Kosovo – KFOR

1999 gav FN:s säkerhetsråd (Resolution 1244) Nato i uppdrag att upprätta och leda en fredsstyrka med uppgift att upprätthålla fred och allmän säkerhet i Kosovo. Styrkan benämndes Kosovo Force (KFOR). Från början ingick omkring 50 000 soldater varav Sverige bidrog med cirka 850.

Byn Ajvalija utanför Pristina i Kosovo.
Byn Ajvalija utanför Pristina i Kosovo. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten

KFOR har bland annat omfattat stöd till återvändande flyktingar, minröjning, mediciniskt stöd, samla in vapen, skydda religiöst betydelsefulla platser samt stödja uppbyggnad av civila institutioner. Efter Kosovos självständighetsförklaring 2008 utökades uppgiften bland annat till att stödja uppbyggnaden av Kosovo Security Force (KSF). En professionell, multietnisk, lätt beväpnad och uniformerad säkerhetsstyrka för under demokratisk och civil kontroll. KSF uppgift är för skydd i Kosovo med hjälp till de civila myndigheterna vid naturkatastrofer och andra nödsituationer, exempelvis sök- och räddningsinsatser, röjning av minor, brandbekämpning samt andra humanitära insatser.

Under hösten 2013 avslutades det svenska truppbidraget till KFOR och övergick att fokusera på stöd till kapacitetsuppbyggnad inom den så kallade Säkerhetssektorreformen, SSR.

I dag tjänstgör cirka 5 000 soldater från 30 olika länder inom KFOR. Sverige tillsätter i dag fyra stabs- och rådgivarbefattningar, vissa enbart periodvis, enligt nedan:

Förbindelseofficer vid Sveriges ambassad i Pristina tjänstgör en förbindelseofficer (Military Liason Officer), tillika kontingentschef med uppgifter att koordinera bilateralt stöd till KSF, ansvara för övergripande rapportering samt upprätthålla förbindelserna med andra nationer och sändebud i regionen.

Biträdande chef JEC. Uppgiften är att i Joint Effect Center (JEC) att koordinera chefen för KFOR:s utåtriktade verksamhet och vara delaktig i främst civilmilitär samverkan. Uppdraget delas halvårsvis mellan Sverige och Finland.

Stabsofficer. Uppgift att vid KFOR:s operationsplaneringssektion revidera och utveckla planer, intern utbildning och övning, övning av reservenheter (Saceurs operativa och strategisk reserv) samt evaluering och utvärdering av KFOR:s operativa verksamhet.

Rådgivare NAT. Natos rådgivningsteam (Advisory Team (NAT)) ger stöd till ministeriet för KSF och syftar till att säkerställa att ministeriet är under civil demokratisk kontroll. Sverige bemannar tre rådgivarbefattningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt gender- och minoritetsfrågor.

Framtiden

I takt med att Kosovo själva uppnår förmåga att efterhand överta ansvaret kommer de internationella organisationerna att reducera och ominrikta sina bidrag till Kosovo. Hur situationen kommer att utvecklas är svårt att bedöma men som det ser ut nu kommer den internationella närvaron att behövas under överskådlig framtid. Dialogen mellan Belgrad och Pristina som påbörjades den 19 april 2013 är dock en positiv kraft som förhoppningsvis driver utvecklingen i hela Balkan i rätt riktning.

Karta
Sista svenska styrkan lämnar Kosovo

Efter 14 år lämnar nu den sista svenska styrkan Kosovo i och med att KS27 överlämnade det operativa ansvaret i sitt område till den italienska styrkan på plats.