Kosovo – KFOR

1999 gav FN:s säkerhetsråd (Resolution 1244) Nato i uppdrag att upprätta och leda en fredsstyrka med uppgift att upprätthålla fred och allmän säkerhet i Kosovo. Styrkan benämndes Kosovo Force (KFOR). Från början ingick omkring 50 000 soldater varav Sverige bidrog med cirka 850.

Byn Ajvalija utanför Pristina i Kosovo.
Byn Ajvalija utanför Pristina i Kosovo.
Byn Ajvalija utanför Pristina i Kosovo. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten

KFOR har bland annat omfattat stöd till återvändande flyktingar, minröjning, mediciniskt stöd, att samla in vapen,  att skydda religiöst betydelsefulla platser samt uppbyggnad av civila institutioner. Efter Kosovos självständighetsförklaring 2008 utökades uppgiften bland annat till att stödja uppbyggnaden av Kosovos försvarsmakt (KSF). En professionell, multietnisk, lätt beväpnad och uniformerad säkerhetsstyrka under demokratisk och civil kontroll. KSF:s uppgift är att skydda Kosovo med genom att hjälpa de civila myndigheterna vid naturkatastrofer och andra nödsituationer, exempelvis sök- och räddningsinsatser, röjning av minor, brandbekämpning samt andra humanitära insatser.

I dag tjänstgör cirka 3 500 soldater från 27 olika länder inom KFOR. Sverige tillsätter i dag fyra stabs-, rådgivar- och flygplatsadministratörsbefattningar, vissa enbart periodvis, enligt nedan:

Stabsofficer

Stabsofficerens uppgift är att vid KFOR:s operationsplaneringssektion revidera och utveckla planer för intern utbildning och övning. Denna person är även kontingentschef och Sveriges representant vilket innebär ansvar för övergripande rapportering och kontakt med andra nationer. Stabsofficeren är även förbindelseofficer vid Sveriges ambassad i Pristina och positionen bemannas i 12-månadersrotationer. 

Biträdande chef JEC

Uppgiften är att i Joint Effect Center (JEC) koordinera chefen för KFOR:s utåtriktade verksamhet och vara delaktig i främst civilmilitär samverkan. Uppdraget delas halvårsvis mellan Sverige och Finland.

Rådgivare Nalt (Nato Advisory and Liaison Team) 

Natos rådgivningsteam ger stöd till ministeriet för KSF och syftar till att säkerställa att ministeriet är under civil och demokratisk kontroll. Sverige bemannar en rådgivarbefattning.

Flygplatsadministratör

Flygplatsadministratören ansvarar för bland annat it-utrustning, säkerhet, inventering av materiel och beställning av ny materiel. Dessutom utfärdar personen tillstånd för personal på flygplatsen samt stödjer flygplatschef och flygoperatör. Tjänsten bemannas i 6-månadersrorationer. 

Framtiden

I takt med att Kosovo själva uppnår förmåga att efterhand överta ansvaret kommer de internationella organisationerna att reducera och ominrikta sina bidrag till Kosovo. Hur situationen kommer att utvecklas är svårt att bedöma men som det ser ut nu kommer den internationella närvaron att behövas under överskådlig framtid. Dialogen mellan Belgrad och Pristina som påbörjades den 19 april 2013 är dock en positiv kraft som förhoppningsvis driver utvecklingen i hela Balkan i rätt riktning.