Mali - Minusma

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

Soldater på patrull i ökenlandskap. I förgrunden skelett efter ett djur.
Soldater på patrull i ökenlandskap. I förgrunden skelett efter ett djur.
Hettan och torkan är ständigt närvarande i Mali. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Fordon uppställda på sandig plan mark. FN-flaggor på bilarna.
Fordonsavlämningsplats i samband med ett bymöte. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Soldat går på en sandig gata omgiven av barn.
Barn i en by möter upp svenska spaningsgrupper. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Bahuvad soldat i samtal med civila som omger honom.
Morgonsol i Mali. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten

Det svenska deltagandet i insatsen avslutades under våren 2023.

Den nya svenska campen i Gao heter Estelle och är en del av camp Castor som ägs och drivs av Tyskland som också har det största truppbidraget till FN-insatsen Minusma i området. Det tyska förbandet är därför en viktig samarbetspartner för Sverige.

Det nya svenska bidraget består av ett skyttekompani som ska genomföra säkerhetsoperationer till stöd för Minusma. Dessutom ingår det för närvarande ett logistikkompani för uppbyggnad av den nya svenska campen och stöd under operationer. Det ingår även en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i huvudstaden Bamako

Försvarsmakten har haft verksamhet i Mali sedan 2014. Under december började personal ur det svenska underrättelseförbandet Mali 01 anlända till den blivande campen utanför Timbuktu. Då hade den av Göta ingenjörregemente uppsatta etableringsstyrkan Mali 00 arbetat med att bygga campen sedan i november samma år.

Sverige bidrog med ett ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Förbandet var i huvudsak verksamt i Minusmas sektor väst och förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu, men kunde om behov uppstår verka i hela Mali. Camp Nobel är nu överlämnat till FN.

Från november 2017 till maj 2018 fanns flygtransportförbandet FM 02 stationerade i Malis huvudstad Bamako. Förbandets uppgift var att bistå FN och Minusma med flygtransporter med ett flygplan av typen C-130 Hercules (transportflygplan 84).

Sverige ingår i ett rotationskoncept tillsammans med fyra andra stater som delar på uppgiften att stödja Minusma med taktiska flygtransporter. Förutom Sverige ingår Norge, Portugal, Danmark och Belgien. Sverige tog över uppgiften från Danmark i november 2017 och lämnade sedan över till Belgien i maj 2018.

Uppgifter

I FN:s säkerhetsråds resolution 2295 anges följande uppgifter som prioriterade för Minusma:

  • stödja Maliska regeringens och de väpnade gruppernas implementering av fredsavtalet
  • verka för dialog, försoning och minska spänningar mellan grupperingar
  • skydda civila och stabilisera befolkningscentra, även mot asymmetriska hot
  • motverka asymmetriska attacker mot civila och FN-personal
  • skydda FN:s personal och egendom
  • främja och skydda respekten för mänskliga rättigheter
  • stödja maliska myndigheter i att skapa säkerhet för humanitära transporter.

Därtill kommer vissa andra uppgifter, som att stödja maliska myndigheter i:

  • att skapa en säker miljö för projekt som syftar till att stabilisera norra Mali,
  • röja minor och annan icke-detonerad ammunition, och att
  • skydda vissa kulturhistoriska byggnader i Mali.

Det är värt att notera att Säkerhetsrådet uppmanar Minusma att agera mer proaktivt och robust i enlighet med mandatet.

Bakgrund

Den 25 april 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*). Den 1 juli 2013 integrerades de västafrikanska ländernas stödinsats Afismas militära styrkor i FN-insatsen.

I resolution 2100 bemyndigades Minusma att vidta alla nödvändiga för att avskräcka från hot och för att förhindra väpnade gruppers återkomst till främst norra Mali. Mandat gavs även för alla nödvändiga åtgärder till skydd av civila som löpte överhängande risk att utsättas för fysiskt våld samt för att skydda FN-anläggningar och utrustning och för att säkerställa FN-personals rörelsefrihet.

I resolution 2164 från juni 2014 begärde säkerhetsrådet att Minusma utökade sin verksamhet i norra delen av landet samt krävde specifikt att kvinnor och barn, som påverkas av konflikten, skulle skyddas.

I resolutioner 2227 från 2015, 2295 från 2016 samt 2364 från 2017 är huvuddragen detsamma som tidigare men nu med uppgiften att också aktivt stödja fredsavtalet som slöts 2016.

*) Egentligen från franska: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali