Somalia – EU Navfor

Sedan maj 2009 har Sverige skickat fem bidrag till Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det femte svenska bidraget var verksamt under 2017.

Det brittiska fartyget WAVE RULER stödjer EU Naval Force fartyg JOHAN DE WITT med bunkring till sjöss.
Det brittiska fartyget WAVE RULER stödjer EU Naval Force fartyg JOHAN DE WITT med bunkring till sjöss.
Det brittiska fartyget Wave Ruler stödjer EU Naval Force fartyg Johan de Witt med bunkring till sjöss. Från ME 04. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Den 31 mars 2015. Styrkechefen, Jonas Haggren besöker den framskjutna basen (Forward Operating Base, FOB) som opererar utanför Somalias kust.

ME 04 är Sveriges fjärde bidrag till EU Naval Force - Operation Atalanta. Bidraget består av två Stridsbåt 90, två Helikopter 15 och stabsofficerare till det sjögående styrkehögkvarteret som baseras på det nederländska fartyget HNLMS Johan de Witt. Styrkan leds av konteramiral Jonas Haggren.
Under ME 04 var de svenska och nederländska enheterna integrerade och genomförde samverkan och patrullering utanför Somalias kust. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
De integrerade svenska och nederländska enheterna genomför samverkan och patrullering utanför Somalias kust. Detta i syfte att skapa en lägesbild för Operation Atalanta om livet i området. Allt ett led i att förhindra piratattacker. Nederländska Landing Craft Utility (LCU) genomför samverkan med lokala aktörer och stridsbåt 90 är samtidigt hela operationens skydd, ögon och öron.
Under ME 04 var de svenska och nederländska enheterna integrerade och genomförde samverkan och patrullering utanför Somalias kust. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Pirater har varit ett stort hot mot båtar och fartyg kring Adenviken sedan i början av 2000-talet. Mot bakgrund av det genomförs Operation Atalanta av EU Naval Force, förkortat EU Navfor. Det är EU:s marina militära styrka, men även andra länder än EU:s medlemsstater bidrar till insatsen. Sverige har bidragit med fem förband till Operation Atalanta: ME 01, ME 02, ME 03, ME 04 och under 2017 ME 05.

ME 05 hade liksom ME 04 ingen egen plattform. I stället var det svenska bidraget integrerat med det nederländska. Sverige bidrog med stridsbåtar och bordningsstyrka och Nederländerna bidrog med moderfartyg.

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) gick i juli 2007 ut med en internationell förfrågan om assistans med eskort av humanitära hjälpsändningar som sjövägen transporterades till Somalia i WFP:s regi. Som följd av det antog FN:s säkerhetsråd under 2008-2016 flera resolutioner i vilka man konstaterar att situationen i Somalia utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Med stöd av kapitel VII i FN-stadgan har man uppmanat stater och regionala organisationer att bidra till kampen mot sjöröveri och väpnat rån mot fartyg utanför Somalias kust samt skydda fartyg som deltar i transport och tillhandahållande av humanitära hjälpsändningar till Somalia.

Information om de fem svenska bidragen

ME 01

Period: Från 15 maj till och med 15 september 2009

Omfattning: korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm, stödfartyget HMS Trossö, med besättning och underhållspersonal samt en skyddsstyrka ur amfibiekåren. Totalt 152 personer.

ME 02

Period: Från 14 april till och med 16 november 2010

Omfattning: HMS Carlskrona som ingick i förbandet var styrkehögkvarter, ett så kallat force head quarter, under de fyra första månaderna. I ME 02 ingick även en helikopterenhet med två helikopter 15. Totalt var 277 individer anställda vid förbandet under olika perioder.

ME 03

Period: Från 6 april till och med 6 augusti 2013

Omfattning: HMS Carlskrona med besättning, inklusive förstärkt sjukvårdsförmåga. I besättningen ingår en helikopterenhet på 11 personer till förbandets två helikopter 15. I ME 03 ingår även och en bordningsstyrka på 11 personer och en stödenhet på 12 personer placerad i Djibouti. Totalt 152 personer ingick i förbandet.

ME 04

Period: Från 10 februari till och med 10 maj 2015

Omfattning: Sverige bidrog till insatsen med styrkechef (konteramiral Jonas Haggren), huvudbidrag till styrkehögkvarter, två Stridsbåt 90HS, två Helikopter 15 samt underhållspersonal och stab. Det svenska förbandet baserades på det nederländska örlogsfartyget HNLMS Johan de Witt och var helt integrerad med den nederländska besättningen. Totalt 77 personer ingick i förbandet.

ME 05

Period: Från augusti till december 2017

Omfattning: Sverige bidrog med två stridsbåtar och 34 personer.