Göta ingenjörregemente och Swedec arrangerar tillsammans temadagarna Fältarbeten i totalförsvaret den 2-3 april 2025.

Syftet med Fältarbeten i totalförsvaret 2025 är:

  • Att sprida kunskap om, och förståelse för fältarbetsfunktionen i primärt militära sammanhang samt dess roll i det civila försvaret, inklusive värdlandsstöd.
  • Att kartlägga gränsytor mellan aktörer, olika aspekter av ledning och samordning på olika nivåer samt förutsättningar för samverkan.
  • Att initiera en gemensam nomenklatur kring fältarbeten i en totalförsvarskontext.
  • Att praktiskt åskådliggöra olika delförmågor i funktionen.

Dagarna innehåller både teoretiska och praktiska/förevisande moment med fokus på fältarbeten i bemärkelse; militärt och civilt, offentligt och privat, nationellt och internationellt (främst aspekter av värdlandsstöd).

Exempel på sådana aktörer utgörs av Försvarsmaktens staber och förband (bland annat Ing 2 och Swedec, men också Militärregioner och den centrala ledningsnivån), Försvarshögskolan, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen, Fortifikationsverket, Försvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk, länsstyrelser och andra regionala aktörer, frivilligorganisationer samt viss försvarsindustri och andra krigsviktiga entreprenadföretag.

Agenda

Onsdag 2 april

Torsdag 3 april

Föreläsningar

Seminarier

Paneldiskussioner

Förevisningar

Anmälan

Anmälan öppnar i november 2024.

Kontakt

Vid frågor och intresse att delta med verksamhet eller materiel kontakta:

Sebastian Winther
Chef Fältarbetsskolan
arrangor.farb2025@mil.se

Länkar