Företag som vill bli leverantör

Företag som vill bli leverantörer till Försvarsmakten måste själva vara aktiva och hålla sig uppdaterade och informerade om Försvarsmaktens upphandlingar. Det finns inga generella krav för att få delta i Försvarsmaktens upphandling, varje upphandling har sina egna specifika krav. Huruvida en upphandling eller ett uppdrag ska omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal, en säkerhetsskyddsöverenskommelse eller inte avgör Försvarsmakten i det enskilda fallet.

Säkerhetsskyddsavtalet eller säkerhetsskyddsöverenskommelsen har företräde framför affärsavtalet och om leverantören inte följer dessa så kan affärsavtalet komma att hävas.

En säkerhetsskyddsöverenskommelse tecknas i de fall en upphandling eller uppdrag som högst rör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig. Eller i de fall ett företag genom uppdraget ska få tillgång till byggnader eller platser där en inträffad skada som högst är ringa för Sveriges säkerhet. Se mer om de olika konsekvensnivåerna nedan.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i olika säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften eller en skada inträffar, kan medföra för Sveriges säkerhet enligt tabellen.

Konsekvensnivå

Säkerhetsskyddsklass eller

skada för Sveriges

säkerhet

Möjlig konsekvens för

Sveriges säkerhet om

uppgiften röjs eller skada

inträffar

Krav på säkerhetsskyddsavtal eller

säkerhetskyddssöverenskommelse

5 Synnerligen allvarlig skada
Kvalificerat hemlig
 • Helt utslagen försvarsförmåga på nationell nivå
 • Säkerhetsskyddsvärden som tar decennier att återställa
Säkerhetsskyddsavtal
4 Allvarlig skada
Hemlig
 • Utslagen försvarsförmåga på
  regional nivå
 • Säkerhetsskyddssvärden som tar flera år att återställa
Säkerhetsskyddsavtal
3 Inte obetydlig skada
Konfidentiell
 • Viktig funktion
 • Säkerhetsskyddsvärden som tar månader att återställa
Säkerhetsskyddsavtal
2 Ringa skada
Begränsat hemlig
 • Stödjande funktion till andra säkerhetsskyddsvärden
 • Säkerhetsskyddsvärden som tar veckor att återställa
Säkerhetsskyddsöverenskommelse
1 Inte mätbar skada
 • Utgör inte något säkerhetsskyddsvärde
-