Så jobbar vi för en inkluderande försvarsmakt

Inom Försvarsmakten bedrivs flera arbeten för att skapa en myndighet som främjar jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Det är för att skapa en inkluderande arbetsplats där personalen trivs men även för att utveckla en starkare organisation och ett kraftfullt försvar av Sverige.

Värdegrund

Vår värdegrund och uppförandekod beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång.

Värdegrunden och uppförandekoden ska stödja oss i hur vi utför dem. Det är hur vi agerar när vi löser vår uppgift som skapar förtroende, gemenskap och tillit.

Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga.

Jämlikhetsarbete

Försvarsmakten är enligt Diskrimineringslagen ålagd att arbeta med systematiskt jämlikhetsarbete, vilket är det uppdrag, den metod och arbetssätt som myndigheten ska tillämpa för att arbeta främjande och förebyggande mot ovälkommet beteende och olika former av diskriminering.

Arbetet ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, vilka är kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringsgrunderna omfattas av fem utpekade områden, vilka är arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete med föräldraskap. 

Alla organisationsenheter (förband, skolor och centrum) gör egna handlingsplaner för hur deras arbete med jämställdhet och jämlikhet ska genomföras. 

Likabehandling

Likabehandling är den metod Försvarsmakten använder för att nå jämlikhet och jämställdhet. Det betyder inte att alla personer skall behandlas lika, utan att en person ges möjligheter att utifrån sina individuella förutsättningar kunna utföra ett likvärdigt arbete, oberoende av Kontaktpersoner likabehandling finns på majoriteten av Försvarsmaktens organisationsenheter.

Utredningsstöd ovälkommet beteende (UOB)

UOB är en stödfunktion i Försvarsmakten för att bättre kunna hjälpa cheferna med att hantera ovälkommet beteende. Ovälkommet beteende omfattar kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier  och omfattar även trakasserier kopplat till diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Nätverk officer/Anställd kvinna (NOAK)

Nätverket är ett internt stöd för kvinnor i Försvarsmakten som kan bidra till att upptäcka och förändra de strukturer som hindrar en organisation från att ta tillvara alla medarbetares kompetens på bästa sätt. Det vill även kunna utveckla organisationen så att medarbetare med rätt potential oavsett kön ska ges samma möjlighet att göra karriär.

Lokalt medinflytande ansvariga (LMA)

LMA finns på samtliga av Försvarsmaktens organisationsenheter. De värnpliktigas förtroendevalda ansvar är att företräda sin pluton och sina kamrater och vara ett språkrör mellan värnpliktiga och befäl. En del av de förtroendevalda utgörs av Nätverk värnpliktiga kvinnor (NVK).

Inkluderande utrustning

Försvarsmakten arbetar för att all personlig utrustning ska anpassas för att skapa rätt förutsättningar för både kvinnor och män att verka i Försvarsmakten. 

Undersökningar och uppföljningar

Försvarsmakten beställer löpande undersökningar om jämlikhet och inkludering, av externa opartiska leverantörer.

Externa undersökningar har synliggjort synen på Försvarsmakten bland minoritetsgrupper och hur Försvarsmakten behöver utvecklas för att bli mer inkluderande, samt informera om det utvecklingsarbete som bedrivs på området.

I relation till detta genomför Försvarsmakten en årlig uppföljning inom området jämställdhet och jämlikhet. Den särskilda uppföljningen jämställdhet och jämlikhet återrapporteras en gång om året

Inkluderande kommunikation

Försvarsmakten arbetar aktivt med inkluderande kommunikation. Inkluderande kommunikation ska prägla all kommunikation, som kampanjer, inlägg i sociala medier, event och reklam. Försvarsmakten har länge setts som en stereotyp organisation med machokultur. Arbetet med att förändra och nyansera den bilden är viktig för att fler ska känna sig välkomna och vilja bli en del av försvaret. Hos oss är du välkommen oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Deltagande i Pride

Försvarsmakten deltar årligen i Stockholm Pride. Förutom närvaro på Stockholm Prides plattformar använder Försvarsmakten egna plattformar, som sociala medier, till att sprida budskapet om inkludering i form av en kampanj. Deltagande i andra lokala Pride-evenemang förekommer också.

Interna utbildningar

Värdegrundsutbildning

Försvarsmakten arbetar med värdegrundsutbildning för värnpliktiga och personal i samband med inryck/anställning. Länk till försvarsmaktens värdegrund

Andra utbildningar

  • Jämställdhetsintegrering för högre cheferJämställdhetsanalys för nyckelpersoner 
  • Utbildare Likabehandling
  • Utredarutbildning
  • Inkluderande kommunikation