Regler för militär luftfart

Regler för militär luftfart (RML) ska tillämpas på organisationer och personer som leder, genomför verksamhet, inklusive Stril, flygplatser och baser och flygvädertjänst, konstruerar och producerar luftfartsprodukter, underhåller luftfartsprodukter och som bedriver utbildning inom det militära luftfartssystemet.

Regelverket utvecklas kontinuerligt och det är därför det krävs att verksamhetsutövare ständigt uppdaterar sig avseende gjorda förändringar.

En kopia av RML är endast giltig i det ögonblick den framställs, varför sådana kopior alltid måste kontrolleras mot den gällande utgåvan innan de används. Flyginspektionen (FLYGI) ansvarar för att den kopia av RML som är publicerad här på Försvarsmaktens webbplats vid varje tillfälle överensstämmer med den gällande utgåvan.

RML består av följande delar:

RML – G (Grunder)

Innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet vid förband, staber, verk, underhållsinstanser och industriföretag inom det militära luftfartssystemet.

Underavdelningar till RML – B

RML-B.X Särskilda begrepp för verksamheter med luftburna vapen

RML P-6

Innehåller krav för certifikat för luftfartygsunderhåll

FLYGI Blankett 19 Ansökan om certifikat för luftfartsunderhåll (AML)

RML – V (Verksamheter)

Innehåller föreskrifter för genomförande av verksamheter inom det militära luftfartssystemet. RML – V är uppdelat på underdelarna:

V-1 Ledning
V-2 Flygtjänst
V-3 Flygplatstjänst
V-4 Flygstridsledningstjänst
V-5 Utveckling, certifiering och produktion av luftfartsprodukter
V-6 Flygunderhållstjänst
FLYGI Blankett 1 Auktoriserat underhålls-/ tillverkningsintyg
V-7 Verksamheter vid luftfartsskola
V-9 Fallskärmstjänst

 Del V-6E gäller inte enligt ÖB beslut FM2018-788:1.

RML – F (Mark, anläggningar och lokaler)

Innehåller föreskrifter för mark, anläggningar och lokaler som brukas i det militära luftfartssystemet.

RML – D (Specifika driftskrav på verksamheter)

Innehåller specifika driftskrav för verksamheter inom det militära luftfartssystemet

Underavdelningar till RML – D

RML-D.B.5 Hälsoföreskrifter
RML-D.B.6 Medicinska krav
RML-D.F Flygplats och bastjänst
RML-D.M Träning för insats mot mark- och luftmål
RML-D.M.10   Användning av laserutrustning för militär luftfart

 

RML – T (Trafikregler)

Innehåller trafikregler för militär luftfart.

hantering flygtransport av farligt gods - RML HFFG

RML HFFG

RML – B (Begrepp och definitioner i RML-D, RML-T och RM-V-2)

Innehåller begrepp och definitioner som används i RML-D, RML-T och RML-V-2.

Försvarsmaktens UAV-Policy

Innehåller föreskrifter for auktorisation av UAV-systemoperatörer, operationella krav på UAV-system och bestämmelser för klassning av UAV-system, samt bestämmelser för myndighetstillsyn.

RML struktur

RML är strukturerat enligt skissen.