Reglemente verksamhetssäkerhet - SäkR

Reglemente verksamhetssäkerhet gäller för all personal anställd i Försvarsmakten, aspiranter och pliktpersonal, Hemvärnets personal och personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna då personalen deltar i verksamhet anordnad av Försvarsmakten.

Säkerhetsarbetet i Försvarsmakten omfattar organisationens förmåga att hantera risker i verksamheten när det gäller personal, materiel, mark, anläggningar, lokaler och förnödenheter.

Det betyder att säkerhetsaspekten vägs in när det gäller såväl utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande samt avveckling av både personal och materiel.