Så ser vi på morgondagens försvar

Vad morgondagen har att erbjuda kan ingen veta säkert. Det vi däremot vet är att den accelererande teknikutvecklingen, de alltmer avancerade betvingande metoderna och en digitaliserad värld kommer att ställa oss inför nya utmaningar. Vi måste verka framåtblickande för att anpassa morgondagens försvar till morgondagens hot.

Teknikutvecklingen skapar både möjligheter och risker

Med den accelererande teknikutvecklingen kommer möjligheter för nationer och andra aktörer att påverka, utmana och betvinga sina motståndare på helt nya sätt.

Inom vissa områden går utvecklingen så snabbt att konsekvenserna är svåra att förutspå, men vi kan med säkerhet säga att den framtida operationsmiljön kommer påverkas i hög grad. I övergången till en mer automatiserad värld flätas den fysiska och digitala miljön samman. Detta kommer att prägla alla samhällen, ekonomiskt, politiskt och militärt på såväl individ- som samhällsnivå.

Med möjligheter kommer också risker. Det gör att de värderingar och idéer som styr hur teknologin ska hanteras blir centrala. Ökad digitalisering och informationscentralisering kan exempelvis bidra till att skapa övervakningssamhällen, polarisering eller skapa osäkerhet genom desinformation och cyberattacker.

Användandet av information i krigföring är förstås inget nytt, men hastigheten och möjligheten till spridning av information har förändrats. Detta ställer ökade krav på framtidens underrättelse- och säkerhetstjänst för att kunna härleda olika händelser till aktörer. Genom en förmåga att identifiera och härleda aktiviteter kan vi möta även de hot som ligger under gränsen för väpnat angrepp.

I framtidens konflikter förväntas vår världsuppfattning fortsätta få allt större vikt och en oförmåga att möta angrepp i informationsmiljön kan leda till förluster även i den fysiska miljön. Därför utvecklar vi kontinuerligt förmågan att genomföra informationsoperationer som en naturlig del av vår militära strategi och operationskonst.

Morgondagens vapen

Det man generellt kan säga om morgondagens vapensystem är att de kommer att gå fortare, längre och fungera med högre precision. Utvecklingen av Artificiell Intelligens (AI) kommer att möjliggöra för en mängd funktioner och maskiner att operera i stort sett på egen hand. Samtidigt kommer också våra sensorer inte bara att bli bättre på att upptäcka hot, utan också kunna göra analyserna själva. Detta kan komma att förändra och bredda möjligheterna för näst intill alla militära förmågor.

Den här typen av utveckling öppnar också för komplexa juridiska, etiska och moraliska frågor och har redan lett till diskussioner om vad som egentligen utgör en stat eller en människa.

Vår förmåga att försvara – Tillsammans

Den övergripande skillnaden på hur vi ser på operationsmiljön och förmågan i dag jämfört med i morgon ligger i synen på krigets karaktär. Försvarsmakten måste öka sin förmåga att verka här och nu. Vi måste vara en organisation med fokus på verkan och närvaro över tiden, som med ett flexibelt system för beredskapsanpassning har förmågan att verka och möta utmaningar även i nivån under vad vi traditionellt sett kallat väpnat angrepp.

Såväl i dag som i framtiden bedöms starkare och effektivare samverkan inom totalförsvaret krävas för att uppnå tillräcklig motståndskraft. När vi verkar tillsammans: Försvarsmakten och totalförsvaret i samverkan med andra nationer och internationella organisationer, kan vi möta de framtida utmaningarna, oavsett konfliktnivå.

Vi bygger morgondagens försvar för att möta morgondagens utmaningar och hot och tillsammans värnar vi Sveriges demokrati, fred och frihet. I dag och i morgon.