Styrdokument

Försvarsmakten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att jämställdhetsintegrera myndighetens styrande dokument. Det innebär att styrning och uppföljning ska ske i ordinarie processer för just detta, och inte i ett sidospår. Därför har inte Försvarsmakten en separat jämställdhets- och jämlikhetsplan, utan har istället valt att integrera jämställdhet och jämlikhet i myndighetens ordinarie processer och styrningar.

Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI) inriktar myndighetens verksamhet och innefattar långsiktiga mål. Du kan läsa om jämställdhet och jämlikhet i FMSI bilaga under rubriken ”moraliska faktorer”.

Läs mer om den strategiska inriktningen

Hur de långsiktiga målen ska uppnås framgår i huvudsak i Försvarsmaktens verksamhetsplan (FMVP). Vidare får stridskrafter, försvarsgrenar och underställda förband uppdrag genom verksamhetsuppdrag (VU).

Lär mer i Försvarsmaktens verksamhetsplan

Försvarsmakten har också på uppdrag av regeringen tagit fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025. Inriktningen är myndighetens tolkning och nedbrytning av de jämställdhetspolitiska målen, och innefattar Försvarsmaktens mål och prioriteringar för gällande tidsperiod. 

Läs mer i inriktningen

 

(lägg ut dokument och länka, Vidarnummer är FM2021-17747:2 Inriktning jämställdhetsintegrering 2022-2025. Själva huvudbilagan borde vara tillräckligt, tror inte alla underbilagor behövs)

Vidare har Försvarsmakten en handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete, som fastställer hur myndigheten ska arbeta för att förebygga diskriminering och omhänderta ovälkommet beteende i de fall det inträffar. Det kan du läsa om i kapitel 5, kapitel 6, bilaga 3 och bilaga 4 i handboken.

Läs mer i handboken för systematisktmiljöarbete 

Varje år redovisar Försvarsmakten hur arbetet med jämställdhet och jämlikhet fortskrider i myndighetens årsredovisning. Du kan läsa om detta i årsredovisningens bilagor, under rubriken jämställdhet och jämlikhet.

Läs mer i årsredovisningen