Styrdokument

Försvarsmakten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att jämställdhetsintegrera myndighetens styrande dokument. Det innebär att styrning och uppföljning ska ske i ordinarie processer för just detta, och inte i ett sidospår. Därför har inte Försvarsmakten en separat jämställdhets- och jämlikhetsplan, utan har istället valt att integrera jämställdhet och jämlikhet i myndighetens ordinarie processer och styrningar.

Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI) inriktar myndighetens verksamhet och innefattar långsiktiga mål. Du kan läsa om jämställdhet och jämlikhet i FMSI bilaga under rubriken ”moraliska faktorer”.

Läs mer om den strategiska inriktningen

Hur de långsiktiga målen ska uppnås framgår i huvudsak i Försvarsmaktens verksamhetsplan (FMVP). Vidare får stridskrafter, försvarsgrenar och underställda förband uppdrag genom verksamhetsuppdrag (VU).

Lär mer i Försvarsmaktens verksamhetsplan

Försvarsmakten har också på uppdrag av regeringen tagit fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025. Inriktningen är myndighetens tolkning och nedbrytning av de jämställdhetspolitiska målen, och innefattar Försvarsmaktens mål och prioriteringar för gällande tidsperiod. 

Läs mer i inriktningen

Vidare har Försvarsmakten en handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete, som fastställer hur myndigheten ska arbeta för att förebygga diskriminering och omhänderta ovälkommet beteende i de fall det inträffar. Det kan du läsa om i kapitel 5, kapitel 6, bilaga 3 och bilaga 4 i handboken.

Läs mer i handboken för systematisktmiljöarbete 

Varje år redovisar Försvarsmakten hur arbetet med jämställdhet och jämlikhet fortskrider i myndighetens årsredovisning. Du kan läsa om detta i årsredovisningens bilagor, under rubriken jämställdhet och jämlikhet.

Läs mer i årsredovisningen