Flyghinderanmälan

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i databasen.

Sverige är värd för den multinationella övningen VIKING 05. Ca 1900 stabsofficerare från ett 25-tal nationer kommer då att kopplas samman i ett datanätverk med spelsajter i åtta länder och genomföra övningen helt digitalt.
Sverige är värd för den multinationella övningen VIKING 05. Ca 1900 stabsofficerare från ett 25-tal nationer kommer då att kopplas samman i ett datanätverk med spelsajter i åtta länder och genomföra övningen helt digitalt.
Flyghinderanmälan ska göras för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten. Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten

Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag och luftfartsförordning i kraft i Sverige. I luftfartslagen fastslås att en flyghinderanmälan ska göras för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten.

I praktiken innebär detta att flyghinderanmälan ska skickas in minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten pekas i förordningen ut som mottagare av flyghinderanmälan och anmälningarna ska skickas elektroniskt till de adresser som anges i blanketten. Informationen används sedan på flygkartor och i olika publikationer till piloter, såväl militära som civila. Inom Försvarsmakten används dessutom informationen i arbetet med att skydda Försvarsmaktens egna tekniska system.

För att Försvarsmakten ska ta emot en flyghinderanmälan ska bygglov eller miljötillstånd finnas för det aktuella objektet/projekt.

Vindmätmaster är enligt nu gällande plan och bygglag (PBL) ej bygglovspliktiga. Flyghinderanmälan ska naturligtvis ändå göras för dessa i enlighet med Luftfartslagen och Luftfartsförordningen.

Observera! En flyghinderanmälan får inte skickas in innan slutposition är definitivt fastställd. Lämpligen görs anmälan i samma skede som bygganmälan görs till kommunen. Vid uppförande av flera vindkraftverk i samma projekt bör flyghinderanmälan göras successivt.

Blankett för flyghinderanmälan: Word-dokument.

Eventuella frågor skickas till: fm.flyghinder@lfv.se

Kraftledningar

Kraftledningar och andra liknande objekt (exempelvis linbanor) omfattas även de av luftfartslagen och luftfartsförordningen. Det finns ett särskilt förfarande för att anmäla ledningar som flyghinder. Se PDF-dokument som beskriver hur data om ledningar sammanställs och anmäls. Se även Zip-fil som innehåller en mall för att underlätta sammanställningen.

Det är ledningsägarens ansvar att göra flyghinderanmälan av ledningar. Om du är konsult som projekterar ledningar – kontakta i första hand uppdragsgivaren som ansvarar för anmälan av data.

Om du är ledningsägare som inte tidigare skickat in data - kontakta Försvarsmakten via fm.flyghinder@lfv.se innan du gör flyghinderanmälan av ledningar.

Observera att tidskraven för anmälan enligt luftfartsförordningen gäller även för ledningar. En konsekvens av detta är att det inte räcker att anmäla data om redan byggda ledningar. Även projekterade men ännu inte byggda ledningar behöver anmälas.

Se vidare:

Luftfartslagen SFS nr: 2010:500

Luftfartsförordningen SFS nr: 2010:770

Ur förordningen SFS nr: 2010:770:Flyghinderanmälan 25 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska minst fyra veckor innan arbetena påbörjas göra en anmälan till Försvarsmakten om arbetena avser uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller annan anläggning. Detta gäller om byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter när arbetet ska utföras inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter när arbetena ska utföras inom annat område.

En flyghinderanmälan ska vara skriftlig och kortfattat beskriva projektets art, omfattning och exakta lokalisering, samt innehålla uppgift om namn och adress i fråga om den som utför eller låter utföra byggnadsarbetena. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om att en flyghinderanmälan får lämnas i elektronisk form.