Ett aktivt försvar – redo att agera

Med en ny komplex hotbild måste försvaret vara redo att förutse händelseförlopp, verka krigsavhållande och möta angrepp – samtidigt. Det är detta som kallas för ett aktivt försvar, förmågan att verka aktivt, proaktivt och flexibelt. Det aktiva försvaret innefattar hela totalförsvaret, såväl de militära som de civila delarna.

Grafik som illustrerar de fem fysiska domänerna sjö, mark, luft, cyber och rymd samt informationsmiljön.
Grafik som illustrerar de fem fysiska domänerna sjö, mark, luft, cyber och rymd samt informationsmiljön.
Grafik som illustrerar de fem fysiska domänerna sjö, mark, luft, cyber och rymd samt informationsmiljön. Foto: Christian Wallenius/NORD DDB

För att kunna möta alla de aktiviteter som en komplex hotbild innefattar, anpassar vi våra åtgärder. Påverkan mot Sverige från yttre aktörer sker här och nu och därför krävs det att vi agerar aktivt mot yttre hot och kränkningar av svenskt territorium. Det ska vara tydligt ­– att ett angrepp mot Sverige kommer mötas med kraft, och kostnaderna för en angripare kommer att bli mycket höga.

Genom kontinuerlig omvärldsbevakning och en mängd andra åtgärder skapar vi ett aktivt försvar. Åtgärder så som identifiering av säkerhetshot, genomförande av övningar, beredskapsanpassningar, militärstrategisk kommunikation och cyberförsvar görs tillsammans med andra aktörer i totalförsvaret, men även med internationella partners.

Vårt aktiva försvar verkar i såväl den fysiska miljön, bestående av mark-, sjö-, luft-, rymd- och cyberdomänerna, som i informationsmiljön. En stor del av den påverkan som riktas mot Sverige sker i just informationsmiljön. Dessa operationer, med syfte att desorientera och splittra vår befolkning, möts av det aktiva försvaret med militärstrategisk kommunikation och informationsaktiviteter, för att stärka försvarsviljan och motståndsandan.

Sammanfattningsvis, genom det aktiva försvaret verkar Försvarsmakten, tillsammans med övriga delar i totalförsvaret och internationella partners, här och nu för att skydda svenska intressen och samhällsviktiga funktioner. Allt för att verka krigsavhållande.

Försvaret av Sverige – idag och imorgon
Se filmen Försvaret av Sverige – i dag och i morgon för att få veta mer om hur Försvarsmakten skulle hantera en situation av väpnat angrepp. Foto: NORD DDB