Ovälkommet beteende

Försvarsmakten accepterar inga former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier − nolltolerans gäller. Nolltolerans innebär att när det kommer till Försvarsmaktens kännedom att någon i vår verksamhet upplever sig utsatt för ovälkommet beteende, så ska det hanteras på ett professionellt, sakligt och enhetligt sätt. Vi ska alltid agera, och aldrig titta bort.

Pansarskyttesoldat
Pansarskyttesoldat
Soldater från Skaraborgs regemente (P 4) under en skarpskjutningsövning på Tofta skjutfält på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Det är chefer och arbetsgivarrepresentanter som har ansvaret att hantera ärenden av ovälkommet beteende. Samtidigt har alla i Försvarsmakten, oavsett engagemangsform, ett ansvar att agera när någon i ens omgivning bryter mot uppförandekoden.

Det övergripande syftet med att omhänderta och utreda ovälkommet beteende är att förbättra arbetsmiljön, för alla.

Gäller det mig?

Försvarsmaktens riktlinje gällande ovälkommet beteende omfattar all personal nationellt och internationellt, oavsett vilken form av engagemang du har i Försvarsmakten.

Vad är ovälkommet beteende?

Ovälkommet beteende är Försvarsmaktens samlingsbegrepp för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Här kan du läsa mer om definitioner av ovälkommet beteende.

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Trakasserier

Ett beteende som kränker någons värdighet och integritet, utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier

Ett ovälkommet beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet – fysiskt, verbalt eller i bild och skrift.

Repressalier

Den som har anmält eller påtalat risker och brister inom området ovälkommet beteende, är skyddad mot att bli bestraffad för det.

Utredningsstöd ovälkommet beteende (UOB)

UOB är en central och oberoende funktion som säkerhetsställer ett enhetligt och kvalitetssäkrat omhändertagande av ovälkommet beteende. UOB finns till både för chefer, medarbetare, värnpliktiga och frivilliga och har i uppdrag att vägleda, agera utredningsstöd och följa upp ärenden gällande ovälkommet beteende.

Guider för ovälkommet beteende