Operationella publikationer för militär luftfart

Operationella publikationer för militär luftfart innehåller bestämmelser, styrningar samt tillämpningar för de operationella funktionerna (inklusive verksamhetsledning) inom Försvarsmakten.

Funktionerna är fallskärm, flyg, flygplats, fortsatt luftvärdighet och flygunderhåll, sambands- och informationssystem, stridsledning samt verksamhetsledning och även systemvärdighetsdelar inom dessa. Funktionerna presenteras, eller kommer att presenteras, i respektive publikation enligt nedan. Dessa gäller för all personal inom respektive funktion. 

Innehållet tas fram och utvecklas av de chefer som har ansvaret för sin funktion och syftar till maximalt nyttjande av förmågor med bibehållen säkerhet och beskriver rutiner/procedurer/metoder inom respektive funktion. De innehåller ej någon form av taktiska eller ekonomiska anvisningar.

Det är viktigt att poängtera att all personal som använder dem har genomfört en utbildning på dessa samt blivit godkända att använda dem i sin befattning; det krävs utbildning för att se sammanhang och villkor i de bestämmelser som ingår. Detta innebär att det är otjänligt att läsa eller citera enskilda delar och därifrån göra konstateranden eller dra slutsatser.