Lagrum

Här presenteras författningar som har kungjorts i Försvarets författningssamling (FFS) och i Försvarsmaktens interna bestämmelser (Fib). Vidare presenteras allmänna råd som har kungjorts i Försvarsmaktens allmänna råd (Far).

FFS, Fib och Far beslutas av chefen för Försvarsmakten, det vill säga överbefälhavaren, eller efter hans bemyndigande, generaldirektören eller chefen för en enhet i Högkvarteret. FFS, Fib och Far får också i vissa fall beslutas av generalläkaren.

FFS, Fib och Far kontrasigneras av chefen för juridiska staben i Högkvarteret. Chefen för juridiska staben i Högkvarteret är ansvarig utgivare för FFS, Fib och Far. I enlighet med författningssamlingsförordningen (1976:725) utnyttjas FFS även av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. I Fib kungörs enbart Försvarsmaktens interna föreskrifter.