Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Personal i Försvarsmakten som misstänks för allvarliga fel i tjänsten kan anmälas till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN.

FPAN prövar följande frågor:

1. Skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden om det inte gäl­ler att avbryta en provanställning,

2. Disciplinpåföljd för arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen,

3. Anmälan till åtal av anställd som i sin anställning skäligen kan misstänkas för att ha begått brott.

4. Avstängning från arbetsplatsen.

FPAN:s ansvarsområde omfattar alla anställda vid Försvarsmakten, det vill säga både yr­kesoffi­cerare, soldater, sjömän och civila samt alla anställda i Försvarsmaktens reserver. 

Däremot omfattas inte de som innehar chefsbefattningar där rege­ringen fattar beslut om anställning. Frågor som rör disciplinansvar, åtalsanmälan samt avskedande prövas i de fallen av Sta­tens ansvarsnämnd. Personal som tjänstgör utomlands i en internationell militär insats undantas också från FPAN:s prövning i frågor som rör disciplinansvar samt åtalsanmälan.

Så görs anmälan till FPAN

Anmälan ska göras av chefen för den organisationsenhet där den anmälde tjänstgör, och ska innefatta en utredning av ärendet, yttrande med förslag till påföljd samt en motivering till förslaget.

  • Anmälan avseende personal i en internationell militär insats ska göras av förbandschefen vid det förband som organiserar insatsen. 

  • Anmälan avseende personal vid specialförbanden ska göras av chefen för specialförbandsledningen. 

  • Anmälan avseende personal med överstes, överstes av första graden, brigadgenerals, generalmajors, kommendörs, kommendörs av första graden, flottiljamirals eller konteramirals tjänsteställning ska göras av ÖB. 

Se dokumentet, Försvarsmaktens interna bestämmelser om Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FIB 2010:8), för ytterligare detaljer rörande anmälan.

Om FPAN

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1994 i samband med att den nya myndigheten Försvarsmakten bildades.

Nämnden består av sju ordinarie ledamöter enligt nedan.

  • Ordförande: överbefälhavaren eller den hen sätter i sitt ställe

  • Chefsjuristen

  • Personaldirektören

  • En ledamot med erfarenhet som förbandschef eller motsvarande

  • Tre personalföreträdare 

Samtliga ledamöter har personliga ersättare, utsedda av ÖB. Bestämmelser om FPAN:s verksamhet finns i myndighetsförordningen, förord­ningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten samt i föreskrifter med interna be­stämmelser för Försvarsmakten (FIB 2010:8).