Samarbete över gränserna

"Vi fortsätter att fördjupa våra samarbeten med andra länder och organisationer. Längst går vi med Finland, där vi skapar operativa förutsättningar för samarbete även bortom fred". Så sa överbefälhavare Micael Bydén vid sitt anförande på Folk och försvar i Sälen. Denna vecka genomfördes ett av många möten för att driva samarbetet framåt – förmågan att genomföra gemensamma operationer tillsammans.

Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
Det finsk- svenska samarbetet ska bygga förmåga att kunna agera tillsammans. Finland och Sverige skapar förutsättningar för samarbete även bortom fredstid om den politiska viljan finns. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Förtroende på alla plan mellan våra länder är en viktig parameter för fortsatt utveckling av samarbetet. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Rolf Hellenius och Leif Carlsson Torin. Svensk-finskt samarbete.
Major Rolf Helenius och överstelöjtnant Leif Torin-Carlsson är nöjda efter två dagars möte. Att det finns mycket kvar att göra är de båda överens om men också att våra länder ständigt tar steg framåt för att i framtiden kunna genomföra gemensamma operationer. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Sedan 2015 har Finland och Sverige försvarsmakter arbetat på ett strukturerat sätt för att arbeta fram förmågan att genomföra gemensamma operationer tillsammans. Under veckan har cirka 30 personer från Finland och Sverige koordinerat, anmält status och fått vägledning för det fortsatta arbetet.

Den sammantagna bedömningen är att ett fördjupat samarbete ökar kvalitet, interoperabilitet och operativ effekt hos bägge länderna med relativt små medel. Samarbetet ökar handlingsfrihet att agera tillsammans och höjer tröskeln för incidenter och angrepp vilket i sin tur bidrar till ökad stabilitet i vårt närområde.

– Det finsk– svenska samarbetet ska bygga förmåga att kunna agera tillsammans. Finland och Sverige skapar förutsättningar för samarbete även bortom fredstid om den politiska viljan, säger överstelöjtnant Leif Torin-Carlsson som är ansvarig från svensk sida för arbetsgruppen som ska föra arbetet framåt.

Alla vapenslag

Det finns många utmaningar kvar men arbetet har kommit en bra bit på vägen. Samarbete sker idag på alla nivåer inom flyget, marinen och armén. Redan i dag använder länderna varandras baser vid övningsverksamhet och övar tillsammans nästan dagligen. Vidare finns ett väletablerat utbyte mellan svenska och finska förband. Detta samarbete ska fortsatt stärkas och utökas, exempelvis med gemensamma övningar i Östersjöområdet.

– Det finsk– svenska samarbetet och deltagande i internationella övningar stärker vår militära interoperabilitet och bidrar till stabilitet i Östersjöregionen. Det finns en stark politisk vilja och prioritet att fördjupa samarbetet från båda våra länder, säger major Rolf Helenius som är ansvarig från finsk sida för arbetsgruppen som ska föra arbetet framåt.

Vägen framåt

Framöver kommer fokus kommer att ligga på aktiviteter som ökar den gemensamma operativa effekten och förmåga att genomföra operationer tillsammans där finska och svenska marin-, flyg- och arméenheter kan samarbeta. Personalutbytet med utbytes- och samverkansofficerare på olika ledningsnivåer och förband kommer att fortsätta i syfte att öka förståelsen för varandra och bygga förtroende.