Försvarsmaktens arbete med PFAS

Försvarsmakten ser allvarligt på spridningen av högfluorerade ämnen och arbetar aktivt tillsammans med Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och övriga berörda svenska myndigheter för att söka tekniska lösningar, bland annat för att begränsa/minimera hanteringen av dessa ämnen.

Det är av stor vikt att ett nära samarbete sker mellan berörda myndigheter och aktörer. PFAS-användningen och de föroreningar som har uppkommit genom denna användning utgör ett samhällsproblem med många aktörer.

Arbetet inom försvarssektorn sker exempelvis genom att:

  • Utföra kontinuerliga utredningar av föroreningar i mark, grundvatten och ytvatten
  • Medverka i kunskapsöverföring och delta i myndighetsgemensamma nätverk
  • Tillsammans med Försvarets Materielverk arbeta med tekniska lösningar och alternativa släckmedel
  • Planera för miljösäkrade infrastrukturella förändringar 
  • Löpande kommunicera myndighetens arbete till berörda parter
  • Medverka i myndighetsgemensamma samarbetsprojekt för att främja ny teknik och forskning

Försvarsmakten genomför miljötekniska undersökningar som syftar till att utreda föroreningssituationen inom nuvarande och tidigare fastighetsbestånd. Utredningarna syftar till att ge svar på eventuella samband mellan konstaterade föroreningar och Försvarsmaktens användning av släckskum. I ett antal fall har samband konstaterats med åtföljande ansvar för Försvarsmakten. Försvarsmakten genomför även riskbedömningar relaterade till påträffade PFAS-föroreningar.

Det pågår arbete för att hitta ersättningsprodukter som både är fluorfri och som klarar Försvarsmaktens krav på verksamheten. Exempelvis har Försvarets materielverk upphandlat fluorfritt släckmedel för Försvarsmaktens räkning som ska användas i kommande räddningsfordon typ 2 och som klarar Försvarsmaktens krav. 

Försvarsmakten har tillsammans med försvarssektorn ett samarbetsprojekt med Research Institutes of Sweden (RISE) avseende tekniskt och samhällsekonomiskt relevanta lösningar för substitution av släckmedel, spridningsbegränsning, rening och sanering.