Försvarssektorns miljösamarbete

Försvarsmakten har tillsammans med försvarssektorns myndigheter; Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan, tagit fram ett gemensamt inriktningsdokument inom miljöområdet. Myndigheterna samarbetar för att uppnå samordningsvinster och större effekt av åtgärder och insatser och därmed bidra till en minskad miljöpåverkan.

Arbete med PFAS
Arbetsgrupp PFAS arbetar koordinerat med försvarssektorns aktiviteter inom området PFAS. Arbetet syftar till att begränsa effekter från befintliga föroreningar från PFAS samt minimera risken för nya föroreningar. 

Arbete med kemiska ämnen
Försvarssektorn samarbetar bland annat för att begränsa användningen av kemiska ämnen och andra miljöfarliga varor som används i Försvarsmaktens verksamhet och därmed minska kemiska ämnens påverkan på miljö och arbetsmiljö. Arbetet leds av en specialistgrupp, försvarssektorns kemigrupp, som är sammansatt av sakkunnig personal från respektive myndighet. Gruppens uppgift är även att bidra med kunskap om lagstiftning och övriga externa krav inom området kemiska produkter och varor.

Kemigruppen har tagit fram ett styrande dokument, ett kriteriedokument, för att begränsa användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och varor. Dokumentet används bland annat när försvarssektorns myndigheter ska ställa miljökrav vid upphandlingar. Det används även vid arbetet med att byta ut befintliga produkter i verksamheten mot mindre farliga alternativ. Det kan gälla till exempel drivmedel eller ammunition.

Arbete med energi och klimat  
Myndigheterna inom försvarssektorn samverkar även kring energi- och klimatfrågor i syfte att bidra till en effektivare energianvändning, ökade förmågor att anpassa försvarsverksamheten till ett förändrat klimat, samt i den mån det är möjligt, integrera klimatneutrala lösningar och minska utsläpp av växthusgaser inom försvarssektorn. Gruppen är ett nav inom försvarssektorn för samverkan inom projekt, studier, omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom energi, klimat och försvar. 

Under åren har kunskapshöjandeaktiviteter så som seminarium om energi och klimatneutralitet, samt workshops om klimatanpassning ägt rum i syfte att höja kunskapsnivån inom försvarssektorn, samt tydliggöra utmaningar, möjligheter och synergier mellan olika aktörer. Särskild samverkan sker mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten, samt Fortifikationsverket och Försvarets materielverk i syfta att möjliggöra och vidta energieffektiviseringsåtgärder, så som nyttjande av ventilation och belysning.