Försvarssektorns miljösamarbete

Försvarsmakten ingår i försvarssektorn, en grupp myndigheter som arbetar gemensamt med försvarsmiljöfrågor. Myndigheterna samarbetar för att Sveriges försvarsverksamhet ska ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.

Mot gemensamma mål

Försvarsmakten är en av de myndigheter som ingår i försvarssektorn. Det är en grupp myndigheter som arbetar med Sveriges militära försvar på olika sätt. I försvarssektorn ingår även Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan

Myndigheterna har i uppgift att bidra till att Sverige når det generationsmål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen som har satts upp av riksdagen. Därför har försvarssektorn tagit fram ett gemensamt inriktningsdokument för två av sektorns största gemensamma miljöområden, energi- och kemifrågor, vilka kan ge samordningsvinster och större effekt av våra åtgärder och insatser.

Arbete med kemiska ämnen

Försvarssektorn samarbetar bland annat för att begränsa användningen av kemiska ämnen och andra miljöfarliga varor som används i vår verksamhet. Det arbetet leds av en specialistgrupp, försvarssektorns kemigrupp. Den är sammansatt av sakkunnig personal som arbetar för att minska kemiska ämnens påverkan på miljö och arbetsmiljö. Gruppens uppgift är även att bidra med kunskap om lagstiftning och övriga externa krav inom området kemiska produkter och varor.

Kemigruppen har tagit fram ett styrande dokument, ett kriteriedokument, för att begränsa användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och varor. Dokumentet används bland annat när försvarssektorns myndigheter ska ställa miljökrav vid upphandlingar. Det används även vid arbetet med att byta ut befintliga produkter i verksamheten mot mindre farliga alternativ. Det kan gälla till exempel drivmedel eller ammunition.

Ett energieffektivt försvar

Ytterligare ett av försvarssektorns samarbeten handlar om att göra myndigheternas användning av energi så effektiv som möjligt. Sektorn arbetar också för att byta ut fossila mot förnyelsebara bränslen. Arbetet sker genom att sektorn följer gemensamma rutiner för att begränsa energiförbrukningen, till exempel hitta klimatsmarta sätt att använda ventilation och belysning.

Arbete med PFAS

Arbetsgrupp PFAS arbetar koordinerat med försvarssektorns aktiviteter inom området PFAS. Arbetet syftar till att begränsa effekter från befintliga föroreningar från PFAS samt minimera risken för nya föroreningar. Ett mål tillhörande uppgiften är att ta fram en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan avseende försvarssektorns arbete med PFAS.