Energi och en begränsad klimatpåverkan

I enlighet med Försvarsmaktens inriktning ska verksamheten kartlägga och inventera myndighetens direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser i syfte att vidta åtgärder där de ger störst effekt med beaktande till ekonomiska anslag och myndighetens huvuduppgift. 

En effektivare energianvändning, energibesparingar och en omställning från fossila till förnybara energikällor utgör delar av utvecklingsarbete på området. Försvarsmakten behöver agera i linje med den civila utvecklingen utan att göra avkall på den operativa förmågan.