Internationellt miljösamarbete

I alla internationella övningar och insatser samarbetar Försvarsmakten med andra organisationer, såsom Nato och FN. Det innebär gemensamma ansträngningar för att skydda miljön och minska miljöpåverkan från de insatser som genomförs.

CAMP VICTORIA KOSOVO 20090203.Personal tankar dieselaggregat p?? camp Victoria..Den svenska kontingenten KS18 tj??nstg??r i KFOR under tiden november 2008 till april 2009 Kosovo..Foto: Torbj??rn F Gustafsson/F??rsvarsmakten
CAMP VICTORIA KOSOVO 20090203.Personal tankar dieselaggregat p?? camp Victoria..Den svenska kontingenten KS18 tj??nstg??r i KFOR under tiden november 2008 till april 2009 Kosovo..Foto: Torbj??rn F Gustafsson/F??rsvarsmakten
En lastbil tankas med diesel på svenska Camp Victoria i Kosovo 1999. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Ett viktigt område där Sverige deltar är att integrera miljöhänsyn i de styrningar för insatser som genomförs i Natos regi, där Försvarsmakten deltar som PFP-and (Partnerskap för fred). Detta har genomförts bland annat genom utbildningsinsatser i Ukraina och Georgien. Samarbetet har även resulterat i ett framtaget, utbildningsverktyg för chefer och soldater och soldatkort med miljöregler som skall användas för ökad miljöhänsyn vid övningar.

Försvarsmakten är sedan många år tillbaka medlem i EU Defence Environmental Network (ungefär EU:s miljönätverk för försvarssektorn). Syftet är att anpassa och utbyta information avseende den lagstiftning som styr miljöarbetet för respektive försvarsmakt inom EU.

Det självständiga EU-organet Europeiska försvarsbyrån (EDA) är också viktigt i arbetet med att koordinera de olika nationella försvarsmakternas arbeten. Sedan 2004 arbetar EDA med att identifiera utmaningar och bistå med stöd kring implementeringen av EU:s direktiv och förordningar. Sverige deltar aktivt i EDA:s arbetsgrupp inom energi och miljö, vilket bland annat ger inhemsk forskningsnytta och möjlighet att utveckla och påverka strategiska dokument inom EU.

Energieffektivisering

Under 2017 tog Försvarsmakten tillsammans med EDA fram en pilotutbildning för energieffektivisering och energiledning. Utbildningen med start 2018 syftar till att skapa en kompetensbas inom myndigheten för att effektivisera energianvändningen. Utifrån det arbetet har även egna energieffektiviseringsverktyg tagits fram. Projektets framgång har föranlett en efterfrågan i flertalet europeiska länder, något som yrkar för att utbildningen ska översättas till fler språk för att möjliggöra en effektiv spridning av kunskap.

Det är Europakommissionens beslut som styr hur energimålen ska se ut, och hur utvecklingen av energineutrala byggnader samt olika typer av energieffektiviseringsåtgärder kan gå till. Försvarsmakterna har varit undantagna från lagkrav inom det arbetet, men har yrkat att även de kan vara med och bidra i arbetet kring energieffektivisering. Detta ledde till att Europakommissionen och EDA skapade ett samverkanskoncept. Ur denna samverkan föddes nya åtgärder, bland annat ett nytt energiledningskoncept baserat på standarden ISO 50001. I Sverige har Försvarsmakten valt att ta fram ett eget ledningssystem tillsammans med Fortifikationsverket och EDA, med vissa beståndsdelar från standarden. Fördelen med ISO 50001 är dess tydlighet – har du inte sparat energi har du misslyckats. ISO 50001 är främst till för att implementeras i ett enskilt företag, en flygflottilj eller fastighet åt gången.