Miljöfarlig verksamhet

Försvarsmaktens skjutfält, flygplatser och skjutbanor utgör anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar. Tillståndsprövning och anmälningsplikt av Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet är kopplad till Försvarsmaktens operativa effekt och förmåga samt till fastighetsförvaltning och infrastruktur.

Tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet är komplex och tar ofta lång tid. Miljöprövningsenheten vid Ledningsregementet i Enköping har huvudansvaret för att leda ansökningsarbetet, som bland annat ska omfatta miljökonsekvensbeskrivning och verksamhetsbeskrivning. Beskrivningen tar sikte på hur aktuell verksamhet ska bedrivas samt de förändringar som kan förutses cirka tio år framåt i tiden.