Hållbar upphandling

För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är Försvarsmaktens ambition att i högre grad än tidigare bidra till hållbar konsumtion genom att aktivt ställa krav på och följa upp beställningar av försvarsmateriel, varor och tjänster.

En stor del av den hållbara konsumtionen handlar om upphandling, det vill säga att välja varor, tjänster och materiel som inte äventyrar framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Miljöpåverkan från materielsystem sker under systemens hela livscykel; råmaterial, tillsatser, tillverkning och användning till utfasning av uttjänt materiel.

Rutinerna vid anskaffning av materielsystemen gör att Försvarsmakten kan ställa relevanta miljökrav vid upphandling. Men samtidigt begränsas dessa möjligheter något eftersom materielsystem beställs av Försvarets materielverk (FMV) på en generell nivå – utan detaljerade krav. FMV stöttar därför Försvarsmakten vid till exempel upphandling av nya ramavtal som har bäring på Försvarsmaktens verksamhet och behov. Utöver detta begränsas möjligheterna också något av de långa ledtiderna, en del av Försvarsmaktens materiel ska användas i 50 år, och utveckling och framtagning av materielsystem kan innebära en process på cirka tio år.

Utmaningen med den här uppdelningen blir att sätta tydliga mål utan att i detalj gå in och styra en annan myndighets process. Målet har satts i dialog med FMV för att utifrån nuvarande uppdelning mellan myndigheterna få ökad hållbarhetseffekt för varje upphandlad krona. Det blir ett sätt att påverka de processer som Försvarsmakten har direkt rådighet över. För att kunna leva upp till det nya miljömålet om hållbar konsumtion byggs en ny organisation för inköp och upphandling inom Försvarsmakten upp, där kompetens för miljö och hållbarhet inkluderats för att kunna ställa relevanta krav.