Lagrum

Här presenteras författningar som har kungjorts i Försvarets författningssamling (FFS) och i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB). Vidare presenteras allmänna råd som har kungjorts i Försvarsmaktens allmänna råd (FAR).

FFS, FIB och FAR beslutas av chefen för Försvarsmakten, det vill säga överbefälhavaren, eller efter hans bemyndigande, generaldirektören eller chefen för en enhet i Högkvarteret. FFS, FIB och FAR får också i vissa fall beslutas av generalläkaren.

FFS, FIB och FAR kontrasigneras av chefen för juridiska staben i Högkvarteret. Chefen för juridiska staben i Högkvarteret är ansvarig utgivare för FFS, FIB och FAR. I enlighet med författningssamlingsförordningen (1976:725) utnyttjas FFS även av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. I FIB kungörs enbart Försvarsmaktens interna föreskrifter.