Göteborgs garnison

På Göteborgs garnison arbetar över 1 000 personer i Försvarsmakten inklusive värnpliktiga under utbildning. Här finns även cirka 2 400 avtalssoldater som är knutna till Hemvärnet och runt 300 ungdomar som ingår i dess ungdomsverksamhet. På garnisonen utbildas fler än 5 000 personer varje år. Förutom den militära verksamheten vid garnisonen arbetar 200 personer i andra myndigheter och organisationer som finns i och i nära anslutning till garnisonen.

Soldater övar i Göteborgs skärgård. Övning Emerentia, Göteborg.
Soldater övar i Göteborgs skärgård. Övning Emerentia, Göteborg.
Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

På Göteborgs garnison, som är en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron, samordnar Försvarsmedicincentrum den militära verksamheten som bedrivs i garnisonen. Inom garnisonen finns även enheter från andra förband som har sin ledning andra orter:

  • Amfibieregementet (Haninge)
  • Fjärde sjöstridsflottiljen (Haninge)
  • Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (Örebro)
  • Försvarsmaktens tekniska skola (Halmstad) 
  • Marinbasen (Karlskrona)

Den civila verksamheten i och i nära anslutning till Göteborgs garnison utgörs av Kustbevakningen, Sjö- och flygräddningscentralen (Sjöfartsverket), Fortifikationsverket, Räddningstjänsten, Polisen, Försvarets materielverk samt Havs- och vattenmyndigheten. Genom att förbanden och enheterna samverkar inom garnisonen kan gemensamma resurser bättre utnyttjas.

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Försvarsmedicincentrum består av följande enheter:

FÖRSVARSMEDICINSKA ENHETEN 

Försvarsmedicinska enheten är Försvarsmaktens funktionscentrum för försvarsmedicin, innefattande strategisk personalförsörjning, rekrytering, bemanning samt utbildning och träning av Försvarsmaktens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. Här finns också försvarsmedicinsk forskning och förmågeutveckling. Enheten kravställer, följer upp och utvärderar försvarsgrenarnas medicinska förmåga samt sammanhåller och inriktar medicinsk verksamhetsledning, underrättelsetjänst samt utbildningar inom försvarsmedicin.  Del av verksamhet finns i Linköping.

Första och andra sjukhuskompanierna

Första och andra sjukhuskompanierna utgör tillsammans med de fyra hemvärnsbataljonerna, Försvarsmedicincentrums insatsförband. Det är i princip två kompletta mobila sjukhus som fullt utbyggda motsvarar ytan av sex fotbollsplaner vardera. De är flexibla och kan sättas upp var som helst på lämplig plats. På kompanierna finns officerare, soldater och civilanställda. Majoriteten är hälso- och sjukvårdspersonal och det finns kategorier som arbetar heltid, deltid eller är pliktplacerad personal.

Elfsborgsgruppen

Elfsborgsgruppen utbildar, övar och utvecklar de fyra hemvärnsbataljonerna i Göteborg och Sjuhäradsområdet samt stödjer frivilligorganisationerna. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället vid kris. Vid gruppen finns även ett kompani som grundutbildar soldater till krigsförbanden.

Lokalplaneringsenhet väst

Lokalplaneringsenhet väst stödjer förbands- och garnisonschefer inom västra militärregionens område med anskaffning, vidmakthållande och avveckling av mark, anläggningar och lokaler. Enheten har sin ledning i Göteborg med personal placerad vid alla garnisoner inom området.

Garnisonsenheten

Garnisonsenheten stödjer garnisonen med infrastruktur, idrott- och friskvård, skjut- och övningsfält samt tillträdeskontroll och bevakning av objekt. Här finns även Försvarshälsan Göteborg som har som uppdrag att svara för hälso- och sjukvård för soldater, sjömän, rekryter och elever med rekrytförmåner. Företagshälsovård för alla anställda och sjukvårdsberedskap vid vissa övningar ingår också.

Logistikenheten

Logistikenheten ansvarar för logistikstöd till alla militära enheter och förband i garnisonen. Stödet består bland annat av förrådshållning av materiel till krigsförbanden och för den dagliga verksamheten, drivmedels- och ammunitionsförsörjning samt teknisk tjänst. Enheten har också stödansvar i Skredsvik.

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM OCH GÖTEBORGS GARNISON

Leds av en överste som har en stab till stöd. Garnison är det samlade namnet på all militär verksamhet som bedrivs på samma ställe. Andra militära verksamheter på garnisonen är följande:

Amfibiestridsgrupp Göteborg

Amfibiestridsgrupp Göteborg ingår i Amfibieregementet och utgörs av Bevakningsbåtskompaniet, Säkerhetskompani sjö, Tredje utbildningskompaniet och 43:e båtplutonen.

Bevakningsbåtkompaniet

Bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör marintaktisk stab men produktionsleds av Amfibieregementet. Uppgifter är att genomföra sjömålsstrid samt att etablera och utöva sjökontroll på och under ytan. Kompaniet kan genomföra strid mot en motståndare utrustad med bland annat undervattensfarkoster, snabba mindre båtar eller ytfartyg. Andra uppgifter är havsövervakning och underrättelseinhämtning.

Säkerhetskompani sjö

Säkerhetskompani sjö är en del av det försvarsmaktsgemensamma förbandet 13:e säkerhetsbataljonen, som ingår i Livgardet utanför Stockholm. Kompaniet är grupperat i Göteborg på grund av sin marina inriktning. Befäl och soldater är till huvuddel militärpolisutbildade så att uppträdande och ingripande i en fredstida miljö sker med hög rättssäkerhet. Skydd av Göteborgs hamn och av hamnar längs västkusten är en viktig del i kompaniets verksamhet.

Tredje utbildningskompaniet

Tredje utbildningskompaniet är en del av utbildningsbataljonen, som leds från Haninge garnison och utgörs av flera kompanier fördelade mellan Haninge och Göteborg. Tredje utbildningskompaniet har i uppgift att årligen utbilda soldater och sjömän till krigsförbanden.

43:e båtplutonen

43:e båtplutonen ingår i fjärde båtkompaniet, som även de är en del av utbildningsbataljonen. Plutonen har i uppgift att årligen utbilda båtförare och mekaniker till krigsförbanden.

Västra militärregionen

Västra militärregionen omfattar Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmlands län. Regionens stab finns vid Skaraborgs regemente i Skövde, med ett fåtal befattningar vid Göteborgs garnison. Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom det geografiska området. Staben fungerar som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har en aktiv samverkan med länsstyrelser och region.

FÖRSVARSMAKTENS TELEKOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONSSYSTEMFÖRBAND

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet ansvarar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands och finns på mer än 30 orter runt om i landet.

Sjöinformationskompaniet

Sjöinformationskompaniet ingår i Marinbasen och huvuduppgiften är att övervaka tilldelat område och svenskt sjöterritorium så att tillträdesförordningen följs. Beredd att ingripa enligt förordningen IKFN för att hävda Sveriges territoriella integritet och nationella suveränitet. Stödjer Kustbevakningen med insamling av sjölägesinformation för civila myndigheters behov i enlighet med regeringsförordning 2007:1266. Samverkan sker dagligen med Kustbevakningens nationella operativa ledning och Sjö- och Flygräddningscentralen som är samlokaliserade i ledningscentral på garnisonen. Sjöinformationskompaniet är ett insatsförband som är i tjänst dygnet runt 365 dagar per år.

Röjdykardivisionen i Skredsvik

Röjdykardivisionen i Skredsvik ingår i Fjärde sjöstridsflottiljen och har hållit till i Skredsvik utanför Uddevalla sedan 1954. Verksamheten idag är inom området röjning av explosiv enhet (Explosive Ordnance Disposal, EOD) vilket omfattar olika sorters ammunitionsröjning. Det som skiljer divisionen från Försvarsmaktens övriga ammunitionsröjningsenheter är förmågan att röja oexploderad ammunition under vatten.

MARKVERKSTAD GÖTEBORG 

Markverkstad Göteborg är en del av Försvarsmaktens tekniska skola och ansvarar för verkstadstjänst med reparation, underhåll och modifiering av Försvarsmaktens materiel som fordon, vapen och fartyg. I Göteborgs garnison genomförs även tekniskt underhåll på den medicintekniska utrustningen. Markverkstäder finns på 22 orter runt om i landet.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Personal: 400
Så har vi räknat