Göteborgs garnison

I Göteborgs garnison arbetar närmare 700 personer i Försvarsmakten. På hela garnisonen utbildas flera hundra personer varje år. Här finns även cirka 2000 avtalssoldater som är knutna till Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna samt ungefär 300 ungdomar som ingår i deras ungdomsverksamhet. Utöver den militära verksamheten vid garnisonen finns det ungefär 150-200 personer som arbetar hos de civila aktörer som finns inom och de tre som är i anslutning till garnisonen.

Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

I Göteborg representeras Försvarsmakten av Försvarsmedicincentrum (FömedC). Dessutom finns det fler enheter från förband som har sin ledning på någon annan ort: Amfibieregementet (Amf1), Fjärde sjöstridsflottiljen, Skaraborgs regemente (P4), Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM), Marinbasen samt Försvarsmaktens Logistik (FMLOG).

Den civila verksamheten vid Göteborgs garnison representeras av Kustbevakningen, Transportstyrelsen Sjö- och lufträddningscentralen (JRCC), Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (TRM), Fortifikationsverket, Räddningstjänsten, Polisen, Försvarets materielverk (FMV) samt Hav- och vattenmyndigheten.

Genom att de olika förbanden och enheterna samverkar på många sätt inom garnisonen kan de bättre utnyttja sina resurser gemensamt.

Försvarsmedicincentrum

Försvarsmedicincentrum består av sju olika enheter.

Försvarsmedicinska enheten kärnverksamhet är den svenska spetskompetensen inom militär sjukvård. Denna funktion har även ett välutvecklat samarbete inom viktiga medicinska områden med bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Första och andra sjukhuskompanierna är de två insatsförbanden, förutom de fyra hemvärnsbataljonerna, vid Försvarsmedicincentrum. Det är i princip två kompletta fältsjukhus. Sjukhuskompanierna innefattar både hel- och deltidsanställda med en mängd specialister representerade.

Elfsborgsgruppen utbildar och utvecklar hemvärnsförbanden i Göteborg och Sjuhäradsområdet samt stödjer frivilligorganisationerna.

Lokalplaneringsenhet Syds övergripande mål är att tillgodose Försvarsmaktens behov avseende rätt infrastruktur i form av mark, anläggningar och lokaler. Verksamheten har kontor i Göteborg och stödjer förbanden inom Götaland (frånsett Östergötland).

Garnisonsenheten stödjer garnisonen med infrastruktur, idrott- och friskvård, skjut- och övningsfält samt tillträdeskontroll och bevakning av objekt. FömedC och Göteborgs garnison leds av överste Peter Adolfsson som har en stab till stöd.

Amfibiebevakningsbåtskompaniet

Kompaniet ingår i Amfibieregementet och har till huvuduppgift är att etablera och utöva sjökontroll samt att skydda hamnen och farleden mot hot från sjösidan. Kompaniet ska kunna genomföra strid mot en motståndare utrustad med bland annat snabba mindre båtar, ubåtar, miniubåtar, undervattenstransportörer eller dykare. Andra uppgifter är exempelvis underrättelseinhämtning och eskort av fartyg.

Säkerhetskompani sjö

Kompaniet ingår också i Amfibieregemente och är en del av det försvarsmaktsgemensamma förbandet 13:e säkerhetsbataljonen som ingår i Livgardet utanför Stockholm. Säkerhetskompani sjö är grupperat i Göteborg med tanke på sin marina inriktning. Befäl och soldater är till huvuddel militärpolisutbildade varför uppträdande och ingripande i en fredstida miljö kan ske med hög rättssäkerhet. Skydd av Göteborgs hamn och av hamnar längs västkusten är en viktig del i kompaniets verksamhet.

Militärregion Väst

Militärregion Västs stab återfinns med huvuddelen personal i Skövde och med ett fåtal befattningar i Göteborg. Verksamheten består av stabstjänst, regional säkerhetstjänst och samverkan med regionala myndigheter.

FMTM

Är verksamma i huvudsak inom tre olika områden; fort -och anläggningsfrågor, bevakning av Försvarsmaktens riksintressen samt utbyggnad och avveckling av Försvarsmaktens teleinfrastruktur och sensorer på västkusten.

Sjöinformationskompaniet

Kompaniet ingår i Marinbasen och huvuduppgifterna är havsövervakning med hjälp av datorstött radarövervakningssystem, radiokommunikation med spaningsenheter under gång, leverans av kvalitetssäkrad sjölägesbild till Försvarsmakten och Kustbevakningen, tillhandahålla information om Försvarsmaktens pågående och planerade skjutverksamhet samt att stödja Kustbevakningen och Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC). Sjöinformationskompaniet är ett insatsförband som är i tjänst dygnet runt 365 dagar per år.

Försvarshälsan Göteborg

Enheten ingår i P 4 och har som  uppdrag att ge företagshälsovård för anställda, soldater, sjömän, rekryter och elever med rekrytförmåner, att ha sjukvårdsberedskap, att ge hälso- och sjukvård för rekryter och elever med rekryter förmåner samt att göra rehabiliterande insatser för elever och före detta med rekrytförmåner.

Försvarsmaktens logistik

FMLOG svarar för underhåll och stöd till alla Försvarsmaktens enheter. FMLOG ska tillhandahålla det stöd av underhållstjänst och stödverksamhet som förband och övriga inom garnisonen behöver för sin kärnverksamhet.

Röjdykardivisionen i Skredsvik

Divisionen ingår i Fjärde sjöstridsflottiljen och har hållit till i Skredsvik utanför Uddevalla sedan 1954. Verksamheten idag är inom området Explosive Ordnance Disposal (EOD, på svenska; röjning av explosiv enhet) vilket omfattar olika sorters ammunitionsröjning. Det som skiljer röjdykardivisionen från Försvarsmaktens övriga ammunitionsröjningsenheter är förmågan att röja under vatten. Ytövervakningsfartyget HMS Jägaren har också Skredsvik som sin hemmabas.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Yrkesofficerare: 126
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 91
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 135
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 263
Så här har vi räknat
Karta