Försvarsmaktens transportkontor, som är en del av FMLOG, samordnar Försvarsmaktens transporter runt om i världen. Foto: Försvarsmakten
FMLOG-personal lämnar över packad materiel till det förband som har fått i uppgift att transportera sakerna vidare. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Avveckling av förbandet ME 04 ombord på HNLMS JOHAN DE WITT Ombord fanns en stödstyrka från FMLOG som ansvarade för att ta emot och packa materielen inför hemfärd till Sverige. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
FMLOG:s enhet Operativa Ledningstekniska bataljonen var med och byggde upp elsystemet på den svenska campen i Mali. Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten

FMLOG är det förband som sköter Försvarsmaktens logistik vilket innefattar en mängd olika uppgifter. Bland annat är det FMLOG som ser till att transporter och kommunikation fungerar inom Försvarsmakten, att våra förband har rätt materiel och att den hålls i gott skick. 

Förbandschefen och FMLOG:s stab finns i Stockholm, men förbandet finns utspritt över hela landet, huvudsakligen på de platser där Försvarsmakten har annan verksamhet. FMLOG är ett försvarsgemensamt förband vilket betyder att vi stödjer förband, skolor och centrum i hela Försvarsmakten. FMLOG bidrar även med ett logistikförband till Försvarsmaktens internationella insatser.

Insatsförbandet FMLOG

FMLOG är insatsorganiserat. Det innebär att förbandet ska klara sina ordinarie uppgifter i fred, kris och krig. För att förbereda för det är personalen krigsplacerad och kombattantutbildad. Löpande behovssättsmateriel, lokaliseringar ses över och förbandet deltar i övningar.

Notiser Från Försvarsmaktens logistik - FMLOG

Miljöstöd för insatsen i Mali
25 maj201809:34

I april var FMLOG-medarbetaren Pia Sandström i Mali på systemstödsresa. Som miljösamordnare i Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är det hennes uppgift att på uppdrag från Ledningsstaben utgöra miljöstöd till insatser. Minusma är den första fredsbevarande FN-missionen som har en miljömässig inriktning givet i mandatet från FN:s högkvarter.

Provtagning i oljeavskiljaren.
Patrik Lorentzon, EHO Mali 07, och Pia Sandström, FMLOG, tar prover i oljeavskiljaren. Foto: Försvarsmakten

​Vid årsskiftet 2018 övergick ansvaret för praktiskt stöd till chefen för campdriften (Site manager) och miljö- och hälskoskyddsofficeren (EHO) i miljö-, hälsoskydds och livsmedelsrelaterade frågor på camperna till Försvarsmakten från Försvarets materielverk (FMV). Pia Sandström från FMLOG åkte tillsammans med en FMV-representant till Mali i april för att stödja miljöarbetet på plats.

– När vi hanterar miljöfrågorna bra i ett insatsområde så ger vi våra egna styrkor bättre skydd och minskar trycket på logistikkedjan. Förhållandet till den lokala befolkningen förbättras om vi exempelvis tar hänsyn till områdets naturresurser och att vi föregår med gott exempel genom att ta hand om vårt avfall och farliga ämnen på ett bra sätt, säger Pia Sandström.

Arbetsuppgifter under systemstödsresan inkluderade bland annat att jobba med uppföljning och utveckling av riskanalys och egenkontrollprogram enligt miljöbalken samt livsmedelslagen för Försvarsmaktens campdrift. Även uppföljning och upprättande av eventuella åtgärder efter avvikelserapport från Försvarsinspektören för miljö och hälsa var del av arbetsuppgifterna. Det innebar bland annat att ha dialog med ansvariga på plats och utbildning av personalen, inspektion av oljeavskiljare, kemikalier och olika typer av avfall för att säkerställa en god och säker hantering samt att exempelvis spillberedskap finns på plats.

– En del av vårt avfall eldar vi i en särskild förbränningsugn. Renat rejektvatten från vattenproduktionen använder vi för att binda dammet på vägarna runt campen. Just vattenrening och vattenprovtagning är bland de viktigaste uppgifterna att genomföra, säger Pia Sandström.

– Det mest intressanta med att åka på systemstödsresan var att på plats träffa människorna som jobbar med de här frågorna varje dag. Det är vitalt för att kunna ge dem det stöd som de behöver. Alla har en pragmatisk inställning och campen har en positiv anda över sig. En av de viktigaste delarna med en sådan här systemstödsresa är erfarenhetsinhämtning för utveckling av befintliga och eventuellt nya miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsrutiner för Camp Nobel och Camp Midgård, säger Pia Sandström.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996
Karta