Göteborgs garnison

På Göteborgs garnison arbetar över 1 000 personer i Försvarsmakten exklusive ca 300 värnpliktiga under utbildning. Här finns även cirka 2 400 avtalssoldater som är knutna till Hemvärnet och runt 300 ungdomar som ingår i dess ungdomsverksamhet. På garnisonen utbildas fler än 5 000 personer varje år. Förutom den militära verksamheten vid garnisonen arbetar 200 personer i andra myndigheter och organisationer som finns i och i nära anslutning till garnisonen.

Soldater övar i Göteborgs skärgård. Övning Emerentia, Göteborg.
Soldater övar i Göteborgs skärgård. Övning Emerentia, Göteborg.
Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

På Göteborgs garnison, som är en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron, samordnar Älvsborgs amfibieregemente den militära verksamheten som bedrivs i garnisonen. Inom garnisonen finns även Försvarsmedicincentrum samt enheter från andra förband som har sin ledning på andra orter:

  • Fjärde sjöstridsflottiljen (Haninge)
  • Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (Örebro)
  • Försvarsmaktens tekniska skola (Halmstad) 
  • Marinbasen (Karlskrona)
  • Västra militärregionen (Skövde)

Den civila verksamheten i och i nära anslutning till Göteborgs garnison utgörs av Kustbevakningen, Sjö- och flygräddningscentralen (Sjöfartsverket), Fortifikationsverket, Räddningstjänsten, Polisen, Försvarets materielverk samt Havs- och vattenmyndigheten. Genom att förbanden och enheterna samverkar inom garnisonen kan gemensamma resurser bättre utnyttjas.

Älvsborgs amfibieregemente och Göteborgs garnison leds av en överste som har en stab till stöd. Garnison är det samlade namnet på all militär verksamhet som bedrivs på samma ställe.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat