"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig. För oss innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter.

FömedC är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin och är beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin, Funktionsenheten och Sjukhusbataljonen med två sjukhuskompanier och ett traumakompani samt en flygmedicinsk sektion i Linköping.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor, gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Vårt uppdrag innebär dels att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande. Därutöver innebär uppdraget utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Försvarsmedicincentrums övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skador under strid och att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Notiser från FömedC

Göran Sandström ny chef för Försvarsmedicincentrum
30 november202213:26

Överstelöjtnant Göran Sandström är sedan 1 november tillförordnad chef för Försvarsmedicincentrum i Göteborg.

Överstelöjtnant Göran Sandström., chef Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
Överstelöjtnant Göran Sandström. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten

Göran Sandström gjorde värnplikten vid Marinens sjukvårdsskola 1985–86 där han trivdes mycket bra såväl med miljön, som med kamratskapet och huvudtjänsten; stridssjukvård. Han gick Marinens officershögskola och tog examen som fänrik. Efter några år som instruktör utbildade han sig till läkare och därefter som narkosläkare. Han betade av ett antal befattningar såväl civilt som militärt; bataljonsstabsläkare, marinläkare, dykläkare, fartygsläkare på ubåt och SMO i Afghanistan.

I det civila arbetet på Sahlgrenska universitetssjukhuset har han varit studierektor, sektionschef och verksamhetschef. Göran Sandström blev marinöverläkare 2019 och ställföreträdande chef för FömedC. En kort period av pandemin spenderade han på Fältsjukhuset Kronan som intensivvårdsläkare och merparten som student på Försvarshögskolans Högre Officersprogram, HOP12.
– Vi har flera viktiga uppgifter framför oss; vi behöver tydliggöra Försvarsmaktens roll och också våra behov inom ramen för totalförsvaret. Vi behöver också stärka vår funktions roll och status inom Försvarsmakten. Jag kan inte nog understryka vikten av en fungerande stridssjukvård om det värsta inträffar. Lika viktigt är det förebyggande arbetet för att uppnå ett bra stridsvärde såväl fysiskt som psykiskt för våra soldater och sjömän, säger Göran Sandström.

Tillväxt

Försvarsmakten står mitt i en tillväxt och efter många år av nedskärningar är detta en stor förändring för de som arbetar inom Försvarsmakten.
– Det är naturligtvis både roligt och utmanade, inte minst vad det gäller frågan om hur vi skall kunna personalförsörja en växande organisation. Detta gäller framförallt den personal som står för effekten i våra sjukvårdsförband, den legitimerade personalen. Dock är det självklart så att dessa inte kan verka utan att förbandet är bemannat med officerare, specialistofficerare, och soldater – detta inom många kompetensområden, såsom sjukvård, logistik, transporter, ledning och samband med mera.

Ledarskapet

Av ÖB fem T:n är tillsammans det ord som han vill lyfta fram.
– I mitt ledarskap betyder tydlighet, ärlighet och ansvar mycket och det är de tre ben som jag vilar på. Jag ser framför mig en organisation där tilliten är hög och samtalet värdesätts.

Göran Sandström uppskattar egenskaper som nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet.
– Det finns en otrolig kompetens och vilja att göra bra saker inom vår organisation. Konsten är att skapa förutsättningar där denna kraft kan släppas fri till gagn för funktionen, Försvarsmakten och nationen Sverige.

Samverkan

Grunden för att lyckas skapa en stridsskola för försvarsmedicin, en funktionsenhet och krigsförband som levererar är det viktigt med goda kontakter och samarbeten såväl inom som utom Försvarsmakten
– Vi behöver närma oss våra kollegor inom funktionen inom alla försvarsgrenar så att vi tillsammans kan bygga ett robust system för att ge våra soldater och sjömän ett så bra omhändertagande som möjligt om det värsta inträffar. Vi behöver också samarbeta externt med andra myndigheter, hälso-och sjukvårdsregioner och även kommuner för att bygga ett robust system. Detta system innehåller personal som är utbildad och övad, och som är krigsplacerad på rätt plats. Det innehåller robusta sjukhus och planer för hur man skall agera vid höjd och högsta beredskap. Det innehåller också beredskapslager för att ge oss en uthållighet över tid.

Framtiden

De prioriterade mål som Göran Sandström vill fortsätta att utveckla och förädla tillsammans med medarbetarna är att:

  • FömedC utvecklar och implementerar Försvarsmaktens sjukvårdssystem
  • FömedC utbildar och övar sjukvårdspersonal (vpl, T, K) och sjukvårdsförband
  • FömedC producerar och vidmakthåller operativa sjukvårdsförband

– Jag ser en ljus och spännande framtid för FömedC; vi kommer att bli fler medarbetare, vi kommer att få fler spännande uppgifter, antalet värnpliktiga kommer att bli fler och på sikt kommer inte dagens område på Käringberget att räcka till, avslutar Göran Sandström.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Personal: 200
Så har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta