Samråd om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Försvarsmakten är sedan 1 januari 2021 samrådsmyndighet för överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.

Verksamhetsutövare som planerar att genomföra en överlåtelse är skyldiga att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning. Dessutom ska verksamhetsutövaren samråda med en samrådsmyndighet för att säkerställa att överlåtelsen inte bedöms olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt.

I den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska verksamhetsutövaren identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till genom överlåtelsen och som kräver säkerhetsskydd.

Lämplighetsprövningen ska klarlägga om överlåtelse kan leda till skadekonsekvenser på nationell nivå och utmynna i en bedömning av om överlåtelsen är lämplig från säkerhetssynpunkt. Bedömningen bör göras med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter.

Försvarsmaktens reglemente Säkerhetstjänst 2021, kapitel 2 och 8.8 kan användas som stöd för att genomföra den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen.

Om verksamhetsutövaren bedömer att överlåtelsen är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt får överlåtelsen inte genomföras. Om verksamhetsutövaren däremot kommer fram till att överlåtelsen är lämplig ska verksamhetsutövaren samråda med sin samrådsmyndighet innan överlåtelsen har genomförts.

En begäran om samråd ska skickas till: samradmust@mil.se

Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat