Kryptografiska funktioner

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Enligt den måste alla verksamheter, offentliga och privata, som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll, skydda uppgifterna med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten. Detta enligt 3 kap 5 § i Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Kryptografiska funktioner omfattar ett av Försvarsmakten godkänt kryptosystem tillsammans med kryptonycklar, utbildning och regelverk. Samlingsbegreppet för detta är signalskydd.

Nya föreskrifter 

Försvarsmakten ger ut föreskrifter till alla verksamhetsutövare kring hur signalskyddstjänst ska bedrivas, från hur nycklar och materiel ska förvaras och skickas till hur utbildning ska genomföras. 

Läs de nya föreskrifterna här

Godkända signalskyddssystem

Försvarsmakten kravställer, upphandlar, utvecklar, granskar och godkänner kryptografiska funktioner, eller signalskyddssystem som det också heter, utifrån specifika krav. Det är dessa system som ska användas, man kan inte vända sig till Försvarsmakten för att få ett system som man redan har köpt bli granskat.

De system som främst finns tillgängliga är inom datakommunikationskrypton och så kallade meddelandekrypton. Dessa finns med olika ”styrkor”, vilket system som ska användas beror på klassificeringen av den information som ska skyddas.

Mer om signalskydd

För att få veta mer om vad signalskydd är och hur signalskyddssystem kan användas i din verksamhet finns mer information här.

Kontakt

För frågor kring regelverk och andra frågor om signalskyddstjänsten, kontakta Försvarsmaktens säkerhetskontor via signalskydd@mil.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är de som när det gäller signalskydd för totalförsvar och höjd beredskap tilldelar signalskyddssystem. MSB är en bra första kontakt att ta för att få hjälp med tilldelning av signalskyddssystem. MSB nås på registrator@msb.se.

Försvarets radioanstalt (FRA) kan också ge stöd till er nya verksamhetsutövare. De kan kontaktas via signalskydd@fra.se.

För att använda signalskyddsystem krävs utbildning och ansvarig för att genomföra utbildningar inom detta område är Totalförsvarets signalskyddsskola som nås på ledr-ledss-tss@mil.se.

För att få tillgång till signalskyddssystem som inte MSB tilldelar är det Försvarets materielverk (FMV) som ska kontaktas. De nås via anskaffning.signalskydd@fmv.se

Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat