Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.
Det är regeringen och överbefälhavaren som är Musts uppdragsgivare.

MILITÄRA UNDERRÄTTELSETJÄNSTEN

Den militära underrättelsetjänsten bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelsetjänst som syftar till att ge underlag som stöd till svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och att kartlägga yttre hot mot Sverige.

Arbetet sker genom inhämtning, analys och bearbetning av information. Informationen kommer bland annat från öppna källor, signalspaning, Sveriges försvarsattachéer, rapporter från utlandsstyrkan och samarbete med internationella organisationer och andra länders underrättelsetjänster.

Utifrån denna information gör Must analyser och bedömningar om till exempel utvecklingen i olika geografiska områden, inklusive Sveriges närområde, och om utländska aktörers avsikter och förmågor. Must följer även utvecklingen inom ett antal tematiska områden som till exempel massförstörelsevapen och internationell terrorism. Musts analyser och bedömningar delges ett antal mottagare varav de främsta är regeringen och överbefälhavaren.

Must ger också stöd till de internationella militära insatser som Sverige deltar i. Det sker genom Nationella underrättelseenheten (NUE), Musts förbandsdel, som har personal i insatsområdena.

MILITÄRA SÄKERHETSTJÄNSTEN

Den militära säkerhetstjänstens främsta uppgift är att förebygga, upptäcka och motverka säkerhetshot som riktas mot Försvarsmakten och Försvarsmaktens intressen i Sverige och utomlands.

Säkerhetstjänsten genomför även tillsyn av säkerhetsskyddet inom försvarssektorn samt leder och samordnar signalskyddet i totalförsvaret.

Säkerhetshoten delas in i fem övergripande kategorier: främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, sabotage, subversion och terrorism.

Säkerhetstjänstens verksamhet bedrivs inom tre huvudsakliga områden:

Säkerhetsunderrättelsetjänst

Analyserar och möter säkerhetshot från utländska underrättelsetjänster och andra aktörer och deras försök att hämta information från Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen. En av metoderna som används är omvänd målsökning vilket innebär att man utgår från det man vill skydda och ser hur en aktör skulle kunna komma åt det skyddsvärda istället för att följa aktörerna i sig.

Säkerhetsskyddstjänst

Arbetar förebyggande med att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet inte röjs, ändras eller förstörs. Den säkerställer också att endast personer som är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får ta del av information och delta i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet.

Signalskyddstjänst

Förhindrar att obehöriga får insyn i eller kan påverka totalförsvarets telekommunikations- och IT-system. Detta sker med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder.

SAMVERKAN

Must kan bara lösa sina uppgifter i samverkan med andra. Inom Försvarsmakten är samarbetsytorna många, men Must samarbetar även med andra myndigheter, till exempel Försvarets radioanstalt (FRA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Säkerhetspolisen. Must är även medlem av Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) och deltar i Nationell samverkan till skydd mot allvarliga IT-hot (NSIT) samt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Den pågående totalförsvarsplaneringen medför ett intensivt arbete för Must. Det handlar dels om att bygga upp kunskap och stödja myndigheterna i att etablera rutiner för att hantera sekretess och dels att försörja totalförsvaret med kryptonycklar till de signalskyddssystem som Must godkänner. 

Must samverkar också med andra länders underrättelse- och säkerhetstjänster och deltar i olika internationella forum. Detta bidrar till en god lägesbild och ökad säkerhet.

ATTACHÉVERKSAMHETEN

I Musts uppdrag ingår även att leda och samordna Sveriges försvarsattachéer. Dessa är en resurs som stödjer Must och övriga Försvarsmakten samt Regeringskansliet och andra myndigheter. Under 2018 har Must bosatta försvarsattachéer i 26 länder och bedriver försvarsattachéverksamhet i ytterligare ett 40-tal länder.

MEDARBETARNA

En av Musts främsta tillgångar är medarbetarna. Här arbetar både civila och militära experter inom olika kompetensområden såsom statskunskap, militärstrategi, språk, ekonomi, teknik, IT-säkerhet, matematik, kryptologi, juridik och HR. Ungefär 30 procent av medarbetarna är kvinnor och 70 procent är män. För att Must även i fortsättningen ska kunna lösa sina uppgifter med hög kvalitet söks regelbundet nya medarbetare.

Lediga tjänster hos Must annonseras bland annat här: lediga jobb

ORGANISATION

Must är en del av Högkvarteret och står direkt under överbefälhavaren. Chefen för Must är generallöjtnant Thomas Nilsson som tillträdde 1 maj 2023.

GRANSKNING

På grund av behovet att skydda sin förmåga och information för utländska underrättelseaktörer får obehöriga ingen detaljerad insyn i Musts verksamhet. Musts rapporter och säkerhetsskyddsåtgärder är av samma skäl normalt belagda med sekretess.

För att skapa insyn i Musts verksamhet finns externa inspektionsorgan som granskar verksamheten. Exempel på dessa är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN), Datainspektionen och Riksrevisionen. En kontinuerlig dialog med Regeringskansliet säkerställer att Musts verksamhet svarar mot regeringens behov.

HISTORIK

Dagens militära underrättelse- och säkerhetstjänst bildades den 1 juli 1994 genom en sammanslagning av Underrättelse- och säkerhetsledningen (USL) och Underrättelse- och säkerhetskontoret (USK). Sverige har dock bedrivit militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst i olika former mycket längre än så Ibland räknar man tillbaka till 1900-talet början och unionskrisen 1905.

Här kan du läsa mer om Must:s historia: Ur Must:s arkiv

 

Handböcker

Innehållet handböckerna på denna sida är i vissa delar inaktuellt eftersom en ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 1 april 2019. Handböckerna är dock till övervägande del fortfarande relevanta. Du bör läsa innehållet parallellt med nu gällande lag, förordning och föreskrift:

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Must Årsöversikt

Varje år publicerar Must en årsöversikt som presenterar den verksamhet som bedrivits och ger även sin syn på omvärldsutvecklingen och de säkerhetshot som riktas mot Sverige och svenska intressen. Årsöversikten svarar mot ett regeringsuppdrag där Must uppdras att årligen upprätta en översikt över försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänstens verksamhet som allmänheten kan ta del av. Must har utöver också valt detta även presentera annan verksamhet för att därigenom ge en så heltäckande bild som sekretessen medger.

Läs den senaste här:

Musts årsöversikt 2023

Äldre årsöversikter

Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat