Säkerhetsinspektionen

Säkerhetsinspektionen (SÄKINSP) är en fristående enhet i Högkvarteret som självständigt ska granska, kontrollera och utöva tillsyn över verksamhetssäkerheten i Försvarsmakten med avseende på militär marksäkerhet och militär sjösäkerhet. Chefen för säkerhetsinspektionen är direkt underställd överbefälhavaren.

Försvarsmakten bedriver komplex verksamhet, ibland med undantag från lagar, förordningar och externa föreskrifter. Försvarsmaktens personal ska öva på samma sätt som vi avser kunna strida. Säkerhetsinspektionen utvecklar regler och inspekterar verksamhetssäkerheten för en säker arbetsmiljö och så att verksamheten inte tillför samhället onödiga risker.

Säkerhetsinspektionen är indelad i två avdelningar: en marksäkerhetsinspektion och en sjösäkerhetsinspektion.

Marksäkerhetsinspektionen (MARKI) utvecklar regler, bestämmelser och handböcker samt genomför granskning, inspektion och tillsyn av militär marksäkerhet vid alla förband (även vid internationella insatser), skolor och centrum. I marksäkerhetsinspektionen ingår inspektionssektionen (InspS) som genomför inspektioner, beslutar certifikat och behörighetsbevis avseende trafikvärdighet med mera.

Marksäkerhetsinspektionen föreslår även nödvändiga undantag från föreskrifter inom ramen för militär marksäkerhet och genomför viss tillsyn i fråga om hantering och import av brandfarliga och explosiva varor på Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket.

Sjösäkerhetsinspektionen (SJÖI) utvecklar regelverk, genomför tillsynsverksamhet och ger stöd så att verksamheten följer utvecklingen av omvärldens sjösäkerhetssystem, civilt och militärt. I sjösäkerhetsinspektionen ingår sektionen för marinens fartygsinspektion (MFI) som genomför sjövärdighetsbesiktningar och sjövärdighetsinspektioner av örlogsfartyg. Här genomförs även dyksäkerhetsbesiktningar och dyksäkerhetsinspektioner samt utfärdande av såväl behörighetsbevis som miljöcertifikat med mera. Sjösäkerheten inom den militära sjöfarten regleras i regler för militär sjöfart (RMS) och tillämpas på all verksamhet inom Försvarsmakten med örlogsfartyg och dykerisystem.

Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat