FIHM:s tillsynsansvar

MILJÖBALKEN

FIHM bedriver tillsyn enligt miljöbalken över Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. Detta innebär bland annat tillsyn inom områdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, förorenad mark och avfall. Ett stort antal miljöfarliga verksamheter måste anmälas vid uppstart, drift, ändring, avbrott eller avveckling, till exempel uppförande av skjutbana. Likaså måste ett stort antal åtgärder som påverkar mark och vatten anmälas, såsom anläggande av ny väg, avverkning av skog och byggande i vatten. FIHM beslutar om verksamheten eller åtgärden är godtagbar samt meddelar försiktighetsmått som måste vidtas för att verksamheten eller åtgärden inte ska medföra risk för människors hälsa eller miljön. FIHM kontrollerar även att Försvarsmakten och de andra myndigheterna följer gällande miljötillstånd.

LIVSMEDELSSÄKERHET

FIHM bedriver offentlig livsmedels- och dricksvattenkontroll bland annat på restauranger och mässar, fartygskök och dricksvattenanläggningar inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. Likaså kontrolleras livsmedelshantering under fältförhållanden, det vill säga vid övningar eller internationella insatser. Kontrollerna genomförs för att säkerställa att ansvariga livsmedelsföretagare fullgör sina skyldigheter enligt gällande livsmedels- och dricksvattenlagstiftning. Förutom fortlöpande offentliga kontroller och registreringar av livsmedelsföretagare hanterar FIHM även klagomålsärenden och anmälningar vid misstanke om matförgiftning. FIHM samarbetar med andra nationella myndigheter som är involverade i kontrollen av livsmedelskedjan.

DJURSKYDD

FIHM kontrollerar att de djur, framför allt hundar och hästar, som används inom Försvarsmakten, hanteras enligt gällande lagstiftning bland annat vad avser hållande, skötsel, djurutrymmen och transporter. Djurskyddslagstiftningens syfte är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande samt att djuren ska ha möjligheter att bete sig naturligt. FIHM:s kontroller är framför allt förebyggande vid de lika verksamheterna där djur finns, men kontroller kan även göras vid klagomål om missförhållanden. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SMITTSKYDD

FIHM har ansvaret för tillsynen av hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Tillsynen innebär en granskning av att vårdgivaren uppfyller krav och mål inom hälso- och sjukvårdens område. Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

HUR GENOMFÖR FIHM SIN TILLSYN?

FIHM har till sitt förfogande ett antal medarbetare inom de områden där vi bedriver tillsyn/kontroll. På avdelningen arbetar inspektörer inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, hälso- och sjukvård och djurskydd. Det finns även jurist, administratör och stabschef på avdelningen. FIHM genomför ett stort antal tillsynsbesök på olika garnisoner, förband och anläggningar varje år, även utomlands. FIHM har bland annat möjlighet att förelägga verksamhetsutövarna att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i gällande regelverk eller att förbjuda åtgärden eller verksamheten.

Fakta Försvarsinspektören för hälsa och miljö
  • Förkortning: FIHM
  • Ort: Stockholm