FIHM:s tillsynsansvar

Miljö och hälsoskydd

Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt miljöbalken över Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. Detta innebär bland annat tillsyn inom områdena miljö, hälsa, natur, avlopp, avfall och kemikalier. Försvarsmakten måste anmäla viss verksamhet vid uppstart, drift, avbrott eller avveckling, till exempel vid uppförande av skjutbana. Likaså måste Fortifikationsverket till exempel anmäla vid anläggning av ny väg. Försvarsinspektören beslutar om vilka försiktighetsmått som måste vidtas för att anläggningen inte ska medföra risk för människors hälsa eller miljön. Försvarsinspektören kontrollerar även att Försvarsmakten och de andra myndigheterna följer gällande miljötillstånd.

Livsmedelssäkerhet

Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver offentlig livsmedelskontroll bland annat på restauranger och mässar, cateringverksamheter, mottagningskök, fartygskök och dricksvattenanläggningar inom militärt område. Likaså kontrolleras livsmedelshantering under fältförhållanden, det vill säga vid övningar eller internationella insatser. Försvarsinspektörens kontrollansvar omfattar både verksamheter där Försvarsmakten är verksamhetsutövare, när verksamheten bedrivs av privata kontrakterade livsmedelsentreprenörer eller när Fortifikationsverket bedriver dricksvattenproduktion och/eller dricksvattendistribution. Det är livsmedelsföretagaren, det vill säga Försvarsmakten i egenskap av livsmedelsföretagare eller kontrakterad livsmedelsentreprenör, som har ansvar för att se till att lagstiftningen följs. Försvarsinspektörens kontroll genomförs för att säkerställa att ansvariga livsmedelsföretagare fullgör sina skyldigheter.

Förutom fortlöpande offentliga kontroller, registreringar av livsmedelsföretagare hanterar Försvarsinspektören klagomålsärenden och anmälningar vid misstanke om matförgiftning.

Försvarsinspektören samarbetar med andra nationella myndigheter som är involverade i kontrollen av livsmedelskedjan.

Se även Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) på Livsmedelsverkets webbplats.

Djurskydd, djurhälsovård och djursjukvård

Inom djurskyddslagstiftningen är det grundläggande att djur behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande samt att de har möjligheter till ett så naturligt liv som möjligt. Försvarsinspektören för hälsa och miljö kontrollerar att de djur, framför allt hundar och hästar, som används inom Försvarsmakten, hanteras enligt gällande lagstiftning bland annat vad avser hållande, omvårdnad, smittskydd och transporter. Försvarsinspektörens kontroller är framför allt förebyggande, men kontroller kan även göras vid anmälan om missförhållanden. Försvarsinspektören godkänner inga hundgårdar, men vid nyetablering av hundgård bör detta anmälas till Försvarsinspektören så att tillsyn och kontroll kan genomföras.

Hälso- och sjukvård och smittskydd

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har ansvaret för tillsynen av hälso- och sjukvården inklusive smittskyddet inom Försvarsmakten. Syftet med tillsynen är att kontrollera att lagstiftningen följs. Till exempel kontrolleras att Försvarsmakten har de rutiner och den egenkontroll som krävs så att hög patientsäkerhet kan uppnås. Tillsyn över enskilda läkare, sjuksköterskor eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma i Sverige utövas av Inspektionen för vård och omsorg.

Hur genomför Försvarsinspektören sin tillsyn?

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har till sitt förfogande 17 medarbetare (avdelningschef, jurist, systemvetare, läkare, sjuksköterska, nio miljö- och hälsoskyddsinspektörer, två veterinärer och en livsmedelsinspektör) och genomför årligen omkring 10 inspektioner både i Sverige och utomlands. Dessutom görs cirka 400 tillsynsbesök på olika garnisoner, förband och anläggningar varje år.

Försvarsinspektören har möjlighet att förelägga verksamhetsutövarna att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i gällande regelverk.

Fakta Försvarsinspektören för hälsa och miljö
  • Förkortning: FIHM
  • Ort: Stockholm