På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Försvarsinspektören för hälsa och miljö och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Förtydligande rörande gravtjänstreglementet
23 november201813:35

Att se över Försvarsmaktens reglementen är steg i att bygga ett starkare försvar. En del i det arbetet är att se över det gamla gravtjänstreglementet. I samband med detta har det förekommit uppgifter i media som inte är helt korrekta. Bland annat att ”stupade soldater inte kan begravas i skogen”.

Om det inte finns möjlighet att transportera bort stupade kan man, och kommer att kunna, upprätta en tillfällig gravplats, en så kallad fältgrav. Den förläggs så att den exakta platsen kan anges även efter lång tid.

När det finns möjlighet att transportera de döda ska de sändas till uppsamlingsplatser och först därefter till sina hemorter för att begravas. Planläggning och förberedelser görs av militärregionerna i samverkan med civila myndigheter och organisationer, alltså svenska kyrkan och kommuner.

Chefsbyte på Högkvarteret
12 september201812:30

Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy blir ny chef för totalförsvarsavdelningen från den 1 oktober 2018 och hans plats på flygtaktiska staben övertas av Carl-Johan Edström, tidigare flottiljchef på F21 i Luleå, som därmed befordras till brigadgeneral.

 

Gabor Nagy blir ny chef för totalförsvarsavdelningen.

Carl-Johan Edström blir chef för flygtaktiska staben.

Förstudie om nytt högkvarter
29 augusti201811:40

I arbetet med att bygga ett starkare försvar ingår en översyn av ledning och lokalisering. I ett första steg ska en omgruppering av försvarsgrensstaberna ske och som nästa steg en omlokalisering av Högkvarteret.

En förstudie kommer nu att inledas där man utreder möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen i Stockholm till Barkarbystaden i Järfälla. Förstudien görs tillsammans med Fortifikationsverket, som äger fastigheten som kan vara aktuell, och Järfälla kommun och beräknas att ta runt ett år.

Resultatet av förstudien blir underlag för ett eventuellt beslut av flytt av Högkvarteret. En flytt kräver politiska beslut på såväl regerings- som riksdagsnivå och det kan ta upp mot åtta år innan en flytt kan genomföras.

En ny lokalisering av Högkvarteret skulle möjliggöra ett ökat fortifikatoriskt skydd och förbättrad säkerhet. Det skulle även ge möjligheter till en samlad arbetsplats för de delar av Högkvarteret som ÖB beslutat och förbättrade och modernare tekniska förutsättningar liksom en förbättrad arbetsmiljö.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta