På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

Soldat lindrigt skadad efter vådaskott i Mali
23 augusti202020:35

Tidigare i eftermiddags skadades en soldat, tillhörande förbandet Mali 12, lindrigt i handen efter ett vådaskott.

Händelsen inträffade när soldaten vårdade sin pistol på campen. 
Soldaten kunde omhändertas direkt på platsen och mår efter omständigheterna bra. 
Händelsen utreds. 

Soldaten har själv underrättat sina anhöriga. 

Coronapandemin i fokus på chefsmöte för totalförsvaret
18 juni202013:12

Den globala coronapandemin är en utmaning som påverkar hela det svenska samhället. Konsekvenserna av krisen tydliggör vikten av totalförsvarsplanering med gemensamt kunskapsbyggande, övningar och utvecklingsarbete. De erfarenheter samhället drar av pandemin kommer att stärka motståndskraften mot framtida samhällsutmaningar.

Utifrån rådande omständigheter genomfördes totalförsvarets chefsmöte digitalt. Foto: Marcus Årskog/MSB

Generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och överbefälhavaren bjöd den 16 juni in till årets första chefsmöte för totalförsvaret. Rådande omständigheter gjorde att mötet genomfördes digitalt. Deltagandet och engagemanget från myndighetscheferna var mycket stort. Förutom pågående totalförsvarsplanering diskuterades också vilka lärdomar som dragits så här långt av hanteringen av covid-19 och hur myndigheterna ska kunna stärka sitt arbete i händelse av en eventuell andra våg.

– Våra erfarenheter och lärdomar måste snabbt leda till effekthöjande åtgärder, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. Det gäller att använda tiden nu till förberedelser för eventuellt nya utbrott av covid-19. Vi ser därför ett behov av att några av oss myndighetschefer träffas igen inom kort för att diskutera oss fram till en fortsatt gemensam handlingsplan.

Myndighetscheferna var eniga om att den totalförsvarsplanering som genomförts och de övningar som också gjorts inom ramen för Totalförsvarsövning 2020 varit till stor nytta när man nu har att hantera coronapandemin. Flera myndigheter ser behov av att utveckla förmågan till långsiktighet i hanteringen. Pågående kris har ett utdraget förlopp, vilket kräver en annan tidshorisont i planeringen bl.a. i form av gemensamma scenarier.

– Mitt i en kris finns det lärdomar att dra. Vi ska inte göra för stora förändringar under pågående kris, men tillsammans bygger vi ett starkt och modernt totalförsvar med allt vad det innebär, både med det vi gör här och nu och långsiktigt, säger överbefälhavare Michael Bydén.

Chefsmötena i totalförsvaret är en del av den sammanhängande planeringen av totalförsvaret och genomförs två gånger per år. Inbjudna är de bevakningsansvariga myndigheternas myndighetschefer, och representanter från andra berörda myndigheter.

Årets miljöredovisning klar
16 juni202015:11

För att Sverige på bästa sätt ska kunna ta sig an arbetet med miljö och hållbarhet är det viktigt att hela samhället engagerar sig. För Försvarsmakten är det självklart att ta stort ansvar för miljön och att se till att möta hållbarhetskraven i enlighet med FN:s ramverk Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.

Varje år får Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att lägga fram en rapport om det miljöarbete som bedrivits i verksamheten under det gångna året.

– Miljöredovisningen är ett tillfälle för oss att visa vad vi gör och hur vi bidrar till en hållbar utveckling, säger Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian.

Under 2019 låg mycket fokus på samarbete och samverkan, bland annat deltog Försvarsmakten vid den internationella försvars- och miljökonferensen, ECDE, och ett samarbetsprojekt med Rise inleddes.

I miljöredovisningen beskriver nyckelfunktioner inom Försvarsmakten sina erfarenheter av miljö- och hållbarhetsarbetet inom organisationen, på land, i luften, till sjöss, samt inom ledningen.

Läs Försvarsmaktens miljöredovisning 2019

Försvarsmakten övar med amerikanska flygvapnet
20 maj202007:25

Försvarsmakten genomför en sedan tidigare planerad samövning tillsammans med delar ur det amerikanska flygvapnet.

Samövningen genomförs tillsammans med flygplan av typ B1-B och KC-135, med fokus på samverkan i luftrummet.

Försvarsmakten övar kontinuerligt tillsammans med amerikanska förband, och förband från andra länder, i så väl luften som till sjöss och på marken.

Försvarsmaktens samarbete med USA, tar sin utgångspunkt i det Statement of Intent som tecknades 2016 mellan Sverige och USA.

Försvarsmaktens deltagande i internationella övningar, både i och utanför Sverige, följer den försvarspolitiska inriktningen och syftar till att utveckla interoperabiliteten och övningsverksamheten i närområdet.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta