På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

SK 60 - flygförbud
8 december201915:00

Den 13 november beslutade flygvapnets tekniska chef i samråd med flygvapnets centrala flygchef om omedelbart flygförbud för samtliga av flygvapnets SK 60-flygplan.

– I samband med inspektioner i den pågående gångtidsförlängningen av SK 60 har defekter upptäckts i flygplanens dragbultar till bakkroppen. Den initiala analysen pekar på att det är utmattningsdefekter som indikeras, säger central teknisk chef Fredrik Holmbom.

Felet är allvarligt och äventyrar flygsäkerheten. Ett brott på någon av de två övre dragbultarna bedöms som katastrofalt och skulle försvaga konstruktionen vilket sannolikt skulle leda till haveri. Beslutet om flygförbud kommer att kvarstå till dess att felet är åtgärdat med angivet materielbyte enligt militärt flygsäkerhetsdirektiv. Vilket enligt prognos kommer att påbörjas under vecka 50.

För flygvapnet är det viktigt att titta långsiktigt, detta för att skapa en grund för fortsatt tillväxt där vi stegvis bygger ett starkare och relevant flygvapen för framtiden. Detta kan endast genomföras genom att tidiga beslut fattas för personaltillväxt, anskaffning av komplexa materielsystem och ny infrastruktur. Grunden är att vi under tillväxt ska hålla beredskap för nationellt försvar av Sverige och genomföra insatser samtidigt som vi utbildar, utrustar och övar våra förband och vår personal.

I nuvarande situation är genomförandesäkerheten, när det gäller utbildning med SK 60-systemet, mycket låg. Det innebär inte att vi tillåter en ökad flygsäkerhetsrisk. Vi har fortsatt stort fokus på att kontroller och noggrant följa upp SK 60 för att eventuellt identifiera fler brister.

– Behovet av att hitta en ersättare till SK 60-systemet kvarstår och blir mer akut för var dag som går. Ett beslut om att anskaffa en ny Basic Trainer Aircraft (BTA) för grundflygutbildning är nödvändig. säger flygvapenchef Carl-Johan Edström.

Utökat avtal om alternativa landningsbaser för de nordiska länderna
14 november201911:11

De svenska, finska, norska och danska flygvapencheferna har tecknat ett avtal om att använda varandras flygbaser som alternativa landningsbaser.

Nordiska flygvapenchefer undertecknar ALB II.
Under en ceremoni vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo undertecknades det nya avtalet. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Norska flygvapnet

Avtalet, ett så kallat Technical Arrangement för Alternate Landing Base II (ALB II), är ett projekt inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

ALB II är ett tillägg till ALB som undertecknades under vintern 2017 och som möjliggör för de nordiska länderna att använda varandras flygbaser som alternativa landningsbaser av flygsäkerhetsskäl under fredstid, exempelvis vid försämrade väderförhållanden.

Överenskommelsen omfattar bemannade statsluftfartyg, och till skillnad från tidigare avtal omfattar ALB II även beväpnade statsluftfartyg och. Avtalet medger dessutom förhandslagring av viss materiel. Under en ceremoni den 9 november vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo undertecknades avtalet av företrädare från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Undertecknandet av ALB II visar en önskan från medlemsländerna att fördjupa Nordefcosamarbetet samt att implementera den nya visionen Nordefco Vision 2025.

Ny ställföreträdande flygvapenchef utsedd
27 september201916:22

I dag har ÖB fattat beslutet att tillsätta överste Anders Persson som ny ställföreträdande flygvapenchef. Han tillträder den 1 oktober 2019 och befordras i samband med detta till brigadgeneral. Anders Persson efterträder Carl-Johan Edström.

Överste Anders Persson blir ny ställföreträdande flygvapenchef. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Jag är glad och stolt över att få tillträda som ställföreträdande flygvapenchef. Jag ser fram emot att leda flygvapnet tillsammans med Carl-Johan Edström där jag kommer att stödja honom i ledningen, säger Anders Persson.

Anders Persson har en bred erfarenhet i flygvapnet och kommer närmast från befattningen som Flygstabschef vid Flygstaben som han tillträdde i samband med etableringen av Flygstaben som försvarsgren 1 januari 2019.

Han startade sin karriär i Försvarsmakten som reservofficer vid A 1 Svea Artilleriregemente i slutet av 80-talet innan han påbörjade pilotutbildning vid F 5 Ljungbyhed. Under 90-talet var han aktiv stridspilot vid F 4 Östersund samt F 16 Uppsala. Anders Persson har även varit lärare vid Försvarshögskolan, tjänstgjort i Högkvarteret med strategiska och långsiktiga planeringsfrågor kopplat till flygvapnet samt chef för flygtaktiska staben.

Anders Persson har bland annat även tjänstgjort som reseattaché till Schweiz, förbandschef vid Luftstridsskolan i Uppsala och chef för flygvapenavdelningen på Produktionsstaben i Högkvarteret.

Civila fordon – en del i totalförsvaret
19 juni201914:28

Regeringen har beslutat att återta totalförsvarsplaneringen som sedan en tid varit vilande. Totalförsvaret besår av både militär och civil verksamhet och behövs för att förbereda Sverige för krig. I händelse av höjd beredskap, inför en krigsfara eller när krig utbryter kommer totalförsvarets behov av fordon att öka. Försvarsmakten är den myndighet som tar ut fordon till hela totalförsvaret.

Försvarsmakten kan besluta att ett fordon behövs enligt förordningen om uttagning av egendom (1992:391). Detta innebär ingen större påverkan för den som äger fordonet idag men om regeringen beslutar om höjd beredskap eller krig kan fordonet tas i anspråk av totalförsvaret.
Detta är inget steg i en mobilisering på grund av ökat hot men uttagningsbeskeden ökar den svenska försvarsförmågan. Försvarsmakten påbörjar nu ett andra uttag som berör ett antal fordon av olika typer.

Läs mer här.

Fortsatt militärt bidrag till Minusma
19 juni201913:33

Onsdagen den 12 juni beslutade riksdagen att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen i Mali.

Enligt förslaget ska Sverige delta med en styrka om högst 470 personer till insatsen fram till den 30 juni 2020 under förutsättning att insatsen får fortsatt mandat från FN. Beslut om svenskt deltagande förnyas av riksdagen årligen med ett år i taget.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta