På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

Nu startar rekryteringen till Nationella cybersäkerhetscentret
15 mars202115:53

Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter bygger upp ett nationellt cybersäkerhetscenter och i ett första steg rekryteras nu chef och tre andra tjänster.

Nationella cybersäkerhetscentret inrättades formellt i december och uppbyggnaden sker nu successivt. Målet med centret är att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet. Cyberangrepp från statliga aktörer mot svenska intressen sker hela tiden och blir allt mer avancerade. Underrättelsehotet ligger på en hög nivå och informationsinhämtning genom it- och nätverksoperationer är ett allvarligt och konkret hot mot Sverige.

Syftet med centret för cybersäkerhet är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. Vidare ska centret ge ett utvecklat och samordnat stöd om hur olika verksamheter i privat och offentlig sektor kan skydda sig mot cyberattacker. Mer information: www.cfcs.se

Förutom Försvarsmakten ingår Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbetet om Nationella cybersäkerhetscentret. FRA handlägger rekryteringen till de första tjänsterna vid centret.

Falska AIS-spår som utger sig för att vara Försvarsmaktens fartyg
9 mars202109:50

Försvarsmakten har uppmärksammat att det har förekommit felaktig information rörande AIS-spår på kommersiella system som är öppna för allmänheten. Detta innebär att falska AIS-spår som utger sig för att vara Försvarsmaktens fartyg presenteras på webbfunktionen med falska positioner och rörelser.

Försvarsmakten ser allvarligt på händelserna då det är viktigt att den information som är öppen för allmänheten är korrekt, felaktigheter kan påverka förtroendet för myndigheten.

Informationspåverkan och desinformation sker ständigt på olika sätt i vårt samhälle utan att vi alltid är medvetna om det.

Försvarsmakten använder flera olika system, sensorer och plattformar för att bygga upp en aktuell och korrekt lägesbild över vårt närområde. Vi har dygnet runt, året om, kontroll på de rörelser som sker på ytan och i vårt luftrum.

Fotnot:
AIS står för Automatic Identification System och är ett system som gör det möjligt för fartyg att identifiera sig samt följa andra fartygs rörelser till sjöss. Den information som presenteras består bland annat av: fartygets identitet, position, kurs och fart.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta