På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

Utökat avtal om alternativa landningsbaser för de nordiska länderna
14 november201911:11

De svenska, finska, norska och danska flygvapencheferna har tecknat ett avtal om att använda varandras flygbaser som alternativa landningsbaser.

Nordiska flygvapenchefer undertecknar ALB II.
Under en ceremoni vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo undertecknades det nya avtalet. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Norska flygvapnet

Avtalet, ett så kallat Technical Arrangement för Alternate Landing Base II (ALB II), är ett projekt inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

ALB II är ett tillägg till ALB som undertecknades under vintern 2017 och som möjliggör för de nordiska länderna att använda varandras flygbaser som alternativa landningsbaser av flygsäkerhetsskäl under fredstid, exempelvis vid försämrade väderförhållanden.

Överenskommelsen omfattar bemannade statsluftfartyg, och till skillnad från tidigare avtal omfattar ALB II även beväpnade statsluftfartyg och. Avtalet medger dessutom förhandslagring av viss materiel. Under en ceremoni den 9 november vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo undertecknades avtalet av företrädare från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Undertecknandet av ALB II visar en önskan från medlemsländerna att fördjupa Nordefcosamarbetet samt att implementera den nya visionen Nordefco Vision 2025.

Ny ställföreträdande flygvapenchef utsedd
27 september201916:22

I dag har ÖB fattat beslutet att tillsätta överste Anders Persson som ny ställföreträdande flygvapenchef. Han tillträder den 1 oktober 2019 och befordras i samband med detta till brigadgeneral. Anders Persson efterträder Carl-Johan Edström.

Överste Anders Persson blir ny ställföreträdande flygvapenchef. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Jag är glad och stolt över att få tillträda som ställföreträdande flygvapenchef. Jag ser fram emot att leda flygvapnet tillsammans med Carl-Johan Edström där jag kommer att stödja honom i ledningen, säger Anders Persson.

Anders Persson har en bred erfarenhet i flygvapnet och kommer närmast från befattningen som Flygstabschef vid Flygstaben som han tillträdde i samband med etableringen av Flygstaben som försvarsgren 1 januari 2019.

Han startade sin karriär i Försvarsmakten som reservofficer vid A 1 Svea Artilleriregemente i slutet av 80-talet innan han påbörjade pilotutbildning vid F 5 Ljungbyhed. Under 90-talet var han aktiv stridspilot vid F 4 Östersund samt F 16 Uppsala. Anders Persson har även varit lärare vid Försvarshögskolan, tjänstgjort i Högkvarteret med strategiska och långsiktiga planeringsfrågor kopplat till flygvapnet samt chef för flygtaktiska staben.

Anders Persson har bland annat även tjänstgjort som reseattaché till Schweiz, förbandschef vid Luftstridsskolan i Uppsala och chef för flygvapenavdelningen på Produktionsstaben i Högkvarteret.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta