På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Försvarsinspektören för hälsa och miljö och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Sårade ur maliska säkerhetsstyrkan vårdades på Camp Nobel
11 juni201815:20

I lördags utsattes maliska säkerhetsstyrkor för en komplex attack omkring 20 mil söder om Timbuktu. Sårade soldater vårdades på svenska Camp Nobel, belägen i den internationella supercampen i Timbuktu.

Sjukvårdare ur den svenska malistyrkan. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

— Av humanitära skäl har vi stöttat det nigerianska sjukhuset, säger Martin, chefsläkare för Mali 08.

Vid lunch ryckte enheter ur den svenska styrkan ut med sjukvårdsförmåga för att möta upp transporten med sårade soldater ur den maliska säkerhetsstyrkan. Tre soldater transporterades sedan till svenska Camp Nobels akutintag där akutteamet stod redo att ta emot patienterna.

— Det handlar om tre skottskadade patienter, vars skador inte är livshotande, säger Martin.

Samtliga patienter har opererats för sina skador, de mår väl efter omständigheterna och har pratat med sina anhöriga. Under söndagen togs patienterna över av malisk sjukvård för fortsatt vård.

Peter Sandwall fortsätter som generaldirektör
7 juni201817:22

Regeringen har beslutat att förlänga Peter Sandwalls förordnande som generaldirektör för Försvarsmakten.

Det nya förordnandet sträcker sig till den sista september 2021. Peter Sandwall tillträdde som generaldirektör den 1 oktober 2012.

Salut under nationaldagen
6 juni201809:31

Försvarsmakten skjuter idag, 6 juni, salut klockan 13.00 med anledning av nationaldagen. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Avtal för fördjupat flygsamarbete mellan Sverige och Danmark
22 maj201809:19

Den 21 maj undertecknade Försvarsmaktens Insatschef, vice amiral Jan Thörnqvist, för Försvarsmaktens räkning ett bilateralt avtal mellan danska och svenska försvarsmakterna som möjliggör förenklat tillträde för flygningar över ländernas territorium med militära flygplan, exempelvis stridsflygplan och statsflyg, under fredstid. Detta gäller exempelvis överflygningar i samband med incidentberedskap för båda länder.

För svenska flygstridskrafter ger det förenklade och snabba tillträdet till danskt luftrum för genomflygning en ökad operativ handlingsfrihet. Mervärde för Danmark uppnås genom snabbare utpassering till ett eventuellt operationsområde i Östersjön. Vidare kommer flygvapnets
interoperabilitet, det vill säga förmåga att samverka, med danska flygvapnet öka genom att gemensamma procedurer och metoder tagits fram för att möjliggöra genomflygningarna. Samarbetet stärker Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer tillsammans med Danmark vilket är viktig del för Försvarsmaktens nationella förmåga.

Svenska och danska regeringen ingick i januari 2016 ett samförståndsavtal (MOU) om fördjupat försvarssamarbete inom flyg- och det marina området. I november 2016 gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att förhandla ett bilateralt avtal för flygsamarbetet. Den 17 maj 2018 bemyndigande regeringen, genom regeringsbeslut, Försvarsmakten att ingå det framförhandlade avtalet.

Mats Ström blir tillförordnad kommunikationsdirektör
9 maj201815:15

Brigadgeneral Mats Ström har av överbefälhavaren utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör. Mats Ström är i dag ställföreträdande styrkechef för FN-insatsen Minurso i Västsahara.

Mats Ström, till höger, blir tillförordnad kommunikationsdirektör den 11 augusti 2018.

Tidigare har han bland annat varit förbandschef för Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och för Trängregementet. Han har även arbetat vid Försvarets materielverk (FMV).

Mats Ström tillträder den 11 augusti 2018 och kommer att verka som kommunikationsdirektör fram tills dess att en ny ordinarie kommunikationsdirektör rekryterats efter Marcela Sylvander som slutade tidigare i år.

Salut med anledning av H.M. Konungens födelsedag
30 april201809:57

Försvarsmakten skjuter idag, 30 april, salut klockan 12.00 med anledning av H.M. Konungens födelsedag. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör lämnar myndigheten
22 mars201811:05

Marcela Sylvander har meddelat att hon på egen begäran lämnar sin tjänst som kommunikationsdirektör för Försvarsmakten.

I samband med att Marcela Sylvander lämnar sin befattning den 28 mars 2018, övertar chefen för ledningsstaben, Dennis Gyllensporre, tillfälligt ansvaret som kommunikationsdirektör. Överste Fredrik Pettersson kommer inledningsvis att vara tillförordnad avdelningschef för ledningsstabens kommunikationsavdelning.

Marcela Sylvander har under sin tid i Försvarsmakten arbetat med att utveckla kommunikationsverksamheten parallellt med den förändring som hela myndigheten nu genomgår. Betydande steg har tagits för att, bland annat öka kunskapen och förtroendet för Försvarsmakten hos den breda allmänheten, att utveckla arbetsmetoder för bättre planerad och proaktiv kommunikation samt se över hur internkommunikationen kan förbättras. 

— Marcela Sylvander har under sin tid i Försvarsmakten haft ett tydligt fokus på att utveckla kommunikationstjänsten för såväl interna som externa målgrupper. Det är med tacksamhet för dessa insatser jag önskar henne lycka till i framtiden. Jag vill även tacka Marcela för gott kamratskap och arbete inom Försvarsmaktens ledning som har haft stor nytta av hennes kreativa granskande och känsla för kommunikativa utmaningar, säger ÖB Micael Bydén.

— Det har varit två intensiva och intressanta år i en verksamhet i blickfånget och under stor förändring. Jag har för egen del landat i slutsatsen att jag vill vidare i min profession. Förutom tillfredställelsen och tacksamheten över att ha varit en del i Försvarsmaktens viktiga uppdrag tar jag med mig glädje och lärdomar från många givande möten med kollegor både inom Försvarsmakten och i den vidare försvarskretsen, säger Marcela Sylvander.

Flygplan nödlandade på ö i Karlskrona skärgård under övning med Hemvärnet
10 mars201821:20

Ett flygplan ur en flyggrupp tillhörande 36:e Hemvärnsbataljon (Marinbasen) fick motorhaveri och tvingades nödlanda med två personer ombord på en ö i Karlskrona skärgård på lördagseftermiddagen.

Flygplanet – en civil Piper Cherokee – gick sönder då det slog runt vid landningen men besättningen klarade sig utan skador. Besättningen hämtades med Sjöfartsverkets räddningshelikopter (Ronneby) och fördes till sjukhus för rutinkontroll. De har båda lämnat sjukhuset under lördagskvällen och är omtumlade men oskadda.

Salut med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst
9 mars201808:55

Försvarsmakten skjuter idag, 9 mars, salut klockan 12.00 med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Granat röjd i Kabara i Mali
14 februari201808:31

Den 8 februari röjde den svenska ammunitionsröjningsgruppen (EOD-gruppen) vid Mali 07 en granat i byn Kabara. Uppmärksamma personer ur lokalbefolkningen kontaktade säkerhetsstyrkorna om fyndet av sprängmedel i anslutning till en torrlagd brunn.

— Omkring platsen bor civila; familjer på sina gårdar med barn som leker kring platsen. Vi kunde oskadliggöra granaten genom en kontrollerad sprängning, säger Robert, gruppchef och stabsofficeren för EOD-gruppen.

Sprängmedel i olika utföranden kan användas av terroristgrupper och kriminella i hemmagjorda bomber. De riktas främst mot uniformerad säkerhetspersonal, men skadar även civila. Det finns även oexploderad ammunition, OXA. Rester från strid och kvarglömd ammunition som också utgör ett direkt hot mot civila.

— OXA är sådant som är en direkt fara mot civila och speciellt barn. Och vi är här för att skydda civila och stödja de nationella säkerhetsstyrkorna i att svara för säkerheten i landet. Skydd av civila är en av våra främsta uppgifter i Minusma. Robert fortsätter:

— OXA är instabil ammunition och kan explodera när som helst och skada eller döda civila som är i närheten av explosionen. Barn brukar av nyfikenhet undersöka OXA och det kan sluta med att ett barn dör. Därför är oexploderad ammunition något som behöver rensas bort snabbt efter att det upptäcks, säger Robert.

Logistiken tillbaka till Försvarsmakten
9 februari201808:37

Regeringen gav den 8 februari Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra den omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen som regeringen tagit ställning till i budgetpropositionen för 2018. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

— Försvarsmakten välkomnar beslutet. Genom att överta ansvar från FMV stärks förbandens förmåga att ställa om vid höjd beredskap och mobilisering. Det bäddar för kortare ledtider och skapar handlingsfrihet om vi måste växla upp från fredsmässig beredskap, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Uppdraget innebär att verksamhetsområdena förråd, service, verkstäder och driftstyrning, samt besluts- och beställarfunktioner inom materielförsörjningen ska organiseras under Försvarsmakten. Förberedelser pågår tillsammans med FMV.

— Vi ser fram mot att få nya kollegor vid årsskiftet, både på förbanden och på högre nivåer i myndigheten. Försvarsmakten behöver den kompetens och de erfarenheter som FMV:s medarbetare tillför i samband med verksamhetsövergången, säger Marcela Sylvander.

Regeringen utreder nu om ytterligare ansvar ska gå över från FMV till Försvarsmakten. Analysen beräknas vara klar 30 mars 2018. Det handlar om två viktiga verksamhetsområden för Försvarsmakten: materielens vidmakthållande och delar av upphandlingsfunktionen.

Personal i Mali mottog FN-medaljen
8 februari201813:18

I veckan medaljerades den nationella stödenheten för Malistyrkan (NSE) och delar av flygtransportförbandet (FM 02) i Mali. Personalen mottog FN-medaljen somt tilldelas den som tjänstgjort i en FN-ledd insats i 90 dagar.

Foto från medaljceremonin för flygtransportförbandet (FM 02).

Medaljeringen skedde vid två separata tillfällen. Personalen i FM 02 mottog medaljen under tisdagen medan ceremonin för NSE genomfördes i onsdags.

Medaljen påminner om de uppoffringar som görs av den enskilde soldaten och officeren i fredens tjänst.

— En påminnelse om vad det yttersta priset för freden är fick vi i dag [onsdag] – på åttaårsdagen för de stupade officerarna kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson. Vårt yrke är inte som vilket som helst. Det vet vi om som bär uniformen och det vet våra anhöriga också om, säger Helena som tjänstgör vid NSE i Bamako.

— Det finns risker med det här yrket, så är det. Men det vill jag säga att vi tar inga onödiga risker. Vi har god sjukvårdsberedskap och tar bra hand om varandra både som kamrater och som soldater ute på fältet. Det är med stolthet och professionalism som vi i Mali 07 har tagit oss an uppdraget i Minusma, säger överstelöjtnant Anders Landewall, chef för Mali 07, som deltog vid medaljering av NSE.

Vid medaljceremonin för FM 02 fanns Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist på plats:

— Jag slås av hur duktiga och glada medarbetare vi har här. Det gör att det blir väldigt positivt. Det är spännande att vi kan sätta ihop så många olika förband och kompetenser och få till ett team som gör ett så bra jobb i en väldigt utmanande miljö, säger Jan Thörnqvist.


Foto från medaljceremonin för NSE.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta