På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

Högkvarteret blir kvar på Gärdet
10 mars202009:28

Försvarsmaktens högkvarter stannar kvar i nuvarande lokaler runt Gärdet i Stockholm. En flytt till Barkarby i Järfälla kommun är därmed inte längre aktuell.

Försvarsmakten har i sin analys kommit fram till att fördelarna med en placering i Barkarby inte är tillräckligt stora för att motivera en flytt som skulle påverka Högkvarterets verksamhet under en tioårsperiod.

Eftersom Försvarsmakten befinner sig i ett formativt skede med betydande tillväxt och många utmaningar riskerar en flytt till Barkarby att äventyra en fokuserad och robust ledning av myndigheten.

En placering i centrala Stockholm har dessutom fördelen att det underlättar samverkan med myndigheter som exempelvis Försvarets Materielverk, Försvarshögskolan samt andra uppdragsgivare.

Samtidigt har upprättandet av de nya försvarsgrensstaberna i Enköping, Haninge och Uppsala inneburit nya möjligheter till gruppering för Högkvarteret.

Planering för ytterligare insats i Mali inledd
5 februari202015:16

Försvarsmakten har mottagit en anmodan från regeringen att påbörja planeringen för ett eventuellt svenskt bidrag till den franskledda insatsen ”Task Force Takuba” i Mali.

Exakt hur det svenska bidraget kommer se ut är ännu för tidigt att säga men det kommer sannolikt innehålla personal och helikoptrar ur specialförbandssystemet.

Efter att Försvarsmakten lämnat svar på regeringens anmodan krävs såväl regerings- som riksdagsbeslut innan en eventuell insats kan påbörjas.

Utökat avtal om alternativa landningsbaser för de nordiska länderna
14 november201911:11

De svenska, finska, norska och danska flygvapencheferna har tecknat ett avtal om att använda varandras flygbaser som alternativa landningsbaser.

Nordiska flygvapenchefer undertecknar ALB II.
Under en ceremoni vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo undertecknades det nya avtalet. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Norska flygvapnet

Avtalet, ett så kallat Technical Arrangement för Alternate Landing Base II (ALB II), är ett projekt inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

ALB II är ett tillägg till ALB som undertecknades under vintern 2017 och som möjliggör för de nordiska länderna att använda varandras flygbaser som alternativa landningsbaser av flygsäkerhetsskäl under fredstid, exempelvis vid försämrade väderförhållanden.

Överenskommelsen omfattar bemannade statsluftfartyg, och till skillnad från tidigare avtal omfattar ALB II även beväpnade statsluftfartyg och. Avtalet medger dessutom förhandslagring av viss materiel. Under en ceremoni den 9 november vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo undertecknades avtalet av företrädare från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Undertecknandet av ALB II visar en önskan från medlemsländerna att fördjupa Nordefcosamarbetet samt att implementera den nya visionen Nordefco Vision 2025.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta