Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) är en oberoende tillsynsfunktion inom Försvarsmakten. FIHM ansvarar för tillsyn och kontroll inom bland annat miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, hälso- och sjukvård och smittskydd och inom vissa lagområden omfattar tillsynsansvaret även den verksamhet som bedrivs av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt.

Tillsyn och kontroll innebär en självständig granskning av att gällande lagstiftning följs. När inspektören utövar sin tillsyns- och kontrollfunktion är han eller hon därför inte underställd överbefälhavaren.

Varje år genomför FIHM ett stort antal inspektioner, tillsyns- och kontrollbesök på garnisoner, anläggningar och vid övningar, både inom Sverige och på platser där Försvarsmakten verkar internationellt.

Den person som innehar befattningen Försvarsinspektör för hälsa och miljö utses av regeringen. Utöver Försvarsinspektören själv arbetar även inspektörer inom FIHM:s olika ansvarsområden samt jurist, administratör och stabschef på avdelningen.

Fakta Försvarsinspektören för hälsa och miljö
  • Förkortning: FIHM
  • Ort: Stockholm