Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd.

Inom området för miljö- och hälsoskydd har Försvarsinspektören även ansvar för tillsyn över den verksamhet som bedrivs av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt.

Tillsyn och kontroll innebär en självständig granskning av att gällande lagstiftning följs. När Försvarsinspektören utövar sin tillsyns- och kontrollfunktion är han därför inte underställd överbefälhavaren.

Varje år genomför Försvarsinspektören för hälsa och miljö omkring tio inspektioner och cirka 400 tillsyns- och kontrollbesök på garnisoner, förband, anläggningar och övningar, både i Sverige och på platser där Försvarsmakten verkar internationellt.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö utses av regeringen. Nuvarande försvarsinspektör heter Pierre Campenfeldt. På tillsynsavdelningen arbetar administrativ handläggare, läkare, sjuksköterska, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer, jurist och avdelningschef.

Notiser från FIHM

Generalläkaren blir Försvarsinspektören och får utökat mandat
29 september201713:25

Den 1 oktober 2017 byter tillsyns- och kontrollmyndigheten Generalläkaren namn till Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Regeringens utredning Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret mynnar ut i ett utökat tillsyns- och kontrollmandat och ett namnbyte som bättre speglar verksamheten samt att funktionens självständighet gentemot Försvarsmakten stärks.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet samt för offentlig kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter och djurskyddet i enlighet med särskilda bestämmelser.

Främst är mandatet utökat inom hälso- och sjukvårdstillsynen där inspektören från och med den 1 oktober 2017 kan utfärda ett föreläggande eller förbjuda en verksamhet.

Nytt är också att inspektören fått ett tydligt uppdrag, att vid internationella militära insatser och övningar utomlands, se efter att hälso- och sjukvården för den egna personalen uppfyller kraven på god vård, att hälso- och miljöhänsyn tas, att livsmedel till den egna personalen har en hög skyddsnivå och att djur som hanteras i verksamheten behandlad väl - samt påtala eventuella brister.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommer att förkortas FIHM.

Fakta Försvarsinspektören för hälsa och miljö
  • Förkortning: FIHM
  • Ort: Stockholm
Karta