Så arbetar vi för miljön

Miljöarbetet är en strategiskt viktig fråga för Försvarsmakten, både internt och externt. Inte minst för förtroendet för myndigheten där trovärdighet är en av de fyra strategiska effekter som vi vill uppnå. En stor myndighet som Försvarsmakten ska leva upp till nationella åtaganden vilket exempelvis inkluderar arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och Sveriges arbete med FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Arbetet med hållbarhetsmålen ska integreras i myndigheten och balansera alla tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Tidig novembermorgon på Rinkaby skjutfält. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Miljöledningssystemet - stommen i vårt arbete

Försvarsmaktens miljöledningssystem möjliggör att på ett strukturerat sätt minska myndighetens miljöpåverkan och ta miljöhänsyn i all verksamhet. Detta är något som genomsyrar hela organisationen – från miljöpolicy och miljömål till arbetssätt och uppföljning av verksamheten.

Miljöledningssystemet omfattar både centrala och lokala styrningsdokument, liksom ordrar, interna bestämmelser, instruktioner och handböcker. Utöver den interna styrningen bedrivs också ett antal tillståndspliktiga verksamheter såsom skjutfält och flygflottiljer. Det finns även ett antal anmälningspliktiga verksamheter såsom tvätthallar, skjutbanor och drivmedelsanläggningar. All denna verksamhet kräver kontroll och uppföljning, vilket bedrivs enskilt av varje förband. Förbanden i sin tur har en eller flera miljöhandläggare som stödjer verksamheten med miljöfrågor (ett 40-tal).

Ytterst ansvarig för miljöarbetet är överbefälhavaren. Han fattar de övergripande besluten och avgör inriktningen för Försvarsmaktens miljöarbete. Chefen för produktionsledningen leder och samordnar Försvarsmaktens miljöarbete nationellt och internationellt. Planeringen och samordningen av miljöarbetet under chefen för produktionsledningen utförs på Högkvarterets miljöavdelning. 

miljöpolicy och miljömål

Miljöpolicy, miljömål och uppföljningen är integrerade i den övergripande styrningen för hela myndigheten. På lokal nivå omsätts målen till handlingsplaner. Försvarsmakten bedriver ett aktivt miljöarbete inom tre områden som vi satt upp miljömål för:

  • Energi i fastigheter: Försvarsmakten ska minska el- och värmeanvändningen med 20 procent till år 2020 (basår 2011).
  • Miljöhänsyn i övning och insats: Vid alla övningar och insatser, nationellt som internationellt, ska det finnas ett miljöannex med miljöbestämmelser i orderverket.
  • Avfall: Vi ska öka andelen avfall som går till materialåtervinning med 5 procent för att därmed minska andelen avfall som deponeras eller går till förbränning (basår 2015).

Det är också inom dessa områden som Försvarsmakten har identifierat sina betydande miljöaspekter i miljöutredningen. Utöver dessa områden har Försvarsmakten bland annat prioriterat miljöarbetet med koppling till de nationella miljökvalitetsmålen; Ett rikt växt- och djurliv och giftfri miljö. 

en miljöredovisning

Försvarsmakten har ett uppdrag från regeringen att integrera ett miljöledningssystem i verksamheten som uppfyller minst kraven i den internationella standarden för miljöledning, ISO 14001 samt kravet på en miljöredovisning enligt EMAS, EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Förhoppningen är att miljöredovisningen ska ge dig en bild av varför Försvarsmakten arbetar med miljöfrågor, hur arbetet sker och vilket avtryck det har gjort under året. Återkoppla gärna vad du tycker om miljöredovisningen, vad är bra, mindre bra och vad du vill läsa om i nästa års redovisning.

Om du har några frågor eller vill lämna synpunkter på miljöredovisningen är du välkommen att kontakta oss.

FÖRSVARSMAKTEN
HKV LEDS Hållbarhetssektionen
107 85 Stockholm

Telefon: 08-788 75 00
E-post: leds-hallbarhetssektion@mil.se

Försvarsmaktens miljöledningssystem infördes 2012 och följer en internationell standard som heter ISO 14001. Det innebär att miljöledningssystemet utgår från ett antal standardiserade krav på miljöarbete, inom allt från hur miljörisker bedöms till hur avfall hanteras. ISO 14001 används av organisationer och företag i många olika länder. Att Försvarsmakten ska arbeta med miljöledningssystem enligt denna standard har bestämts av regeringen i ett regleringsbrev.