Swedint / NCGM

Swedint - Försvarsmaktens internationella centrum och det nordiska centret för gender i militära operationer (NCGM) är Försvarsmaktens kompetenscentrum för såväl integrerad multinationell stabsutbildning som genderperspektiv på taktisk och operativ nivå.

UNCIVSOC at SWEDINT
UNCIVSOC at SWEDINT
Swedint genomför varje år cirka 40-50 kurser, samtliga på engelska. Hittills har 144 nationer varit representerade och över 20000 personer har deltagit i Swedints utbildningar. Foto: Försvarsmakten

Swedint

Swedint, Försvarsmaktens internationella centrum, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för internationell planeringsmetodik och förberedande insatsutbildning. Swedint bedriver kurser som syftar till att öka interoperabilitet och integration i multinationella operationer.

Swedint har i uppgift att planera, genomföra, utvärdera och utveckla individuell chefs- och stabsutbildning i internationell kontext. Vid centret utbildas militär, civil och polisiär personal. Målet är att de som deltagit i Swedints utbildningar ska vara rustade för att kunna ingå i multinationella och integrerade staber inom ramen för insatser ledda av FN, Nato eller EU.

Inför internationell insats planeras och genomförs insatsspecifik utbildning individuellt och för förband. Innan insats utbildas det i flera steg. Inledningsvis på individnivå, och då oftast vid hemförbandet. Därefter genomförs befattningsutbildning på olika platser i Sverige och slutligen genomförs en insatsspecifik strids- och förbandsutbildning. Under denna övas i en miljö som liknar den där förbandet ska verka. Denna utbildning planeras, leds och genomförs av Swedints Förbandsutbildningsavdelning.

Vid Swedint genomförs ett flertal kurser årligen, majoriteten är på engelska och de är öppna för medlemmar i Nato och FN. Förutom kurser vid centret, såväl residenta som onlinekurser, genomför och stödjer Swedint kurser och utbildningar i andra länder. Mobile Education and Training Team (METT) är ett rörligt utbildningsteam som har samlat den kompetens och den tekniska utrustning som behövs för att kunna flytta en kurs till en annan kontinent. Vid Swedint arbetar även utbytesofficerare från andra nordiska länder.

Swedint är sedan 2013 ett ackrediterat Nato-partnerträningscenter.

NCGM

NCGM, the Nordic Centre for Gender in Military Operations, är ett utbildnings- och kompetenscenter fokuserat på implementeringen av genderperspektiv på taktisk och operativ nivå. NCGM startade som ett nordiskt försvarssamarbete, men har idag även partnerskap med Nederländerna, Kanada och Australien.

Centret delar utbildningslokaler med Swedint och håller varje år ett antal engelskspråkiga kurser och seminarier inom genderområdet, såväl residenta som onlinekurser, samt stödjer och utbildar via METT i ett antal olika länder.

NCGM är sedan 2013 NATO Department Head for Gender, det vill säga huvudansvarigt för disciplinen gender inom Nato.

 

Läs mer om utbildningarna på Swedint och NCGM på Försvarsmaktens engelska webbplats.

 

 

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat