Enheter på 1:a Militärpolisbataljonen

På 1:a militärpolisbataljonen finns en stab, tre kompanier och en utredningsgrupp. Här kan du läsa mer om dessa och vad arbetet på respektive avdelning innebär.

Personskyddskompaniet under insats.
Personskyddskompaniet under insats.
Personskyddskompaniet under internationell insats. Foto: Försvarsmakten
Personskyddskompaniet under insats.
Personskyddskoordinator under insats. Foto: Försvarsmakten

BATALJONSTABEN

Bataljonsstaben består av ett 30-tal officerare och specialistofficerare som leder och planerar bataljonens verksamhet.

114:e militärpoliskompaniet

De anställda på kompaniet består till största delen av tidvis tjänstgörande personal. Det betyder att endast ett mindre antal yrkesofficerare tjänstgör dagligen vid kompaniet.  Övrig personal består av reservofficerare och soldater som är deltidsanställda och arbetar endast under begränsade tidsperioder.

Vardagen på 114:e militärpoliskompaniet är högst varierat. Eftersom kompaniet till huvudsak består av deltidsanställd personal så ligger stort fokus på att planera och genomföra utbildningar och övningar för att bibehålla kompaniets kompetens. Det görs genom kurser och övningar inom militärpolisbataljonen, befattningsutbildningar och deltagande i Försvarsmaktens gemensamma övningar. 

Kompaniet befinner sig i huvudsak i Kungsängen med omnejd. Kompaniet arbetar också nationellt och har även personal på utlandsinsatser i bland annat Mali och Afghanistan. 

Som anställd vid kompaniet utbildas man mot sin specifika tjänst. För att kunna arbeta  som militärpolis behöver man, förutom att ha fått godkänt på militär grundutbildning, genomföra grundkurs militärpolis som är cirka 16 veckor lång. För blivande hundförare är utbildningen cirka 20 veckor. På kompaniet finns även flera andra tjänster såsom  utredare, samverkansledare, logistiksoldat, lednings- och sambandssoldat och gruppchefer och cirka 15 stycken yrkesofficersbefattningar för ledning av kompaniet och plutonerna. Som anställd vid kompaniet får man räkna med att vara på resande fot under övningar och insatser cirka 50 dagar per år.

115:e militärpoliskompaniet

Kompaniet består av heltidsanställda soldater och officerare. Kompaniet är stationerat i Kungsängen, men jobbar över hela landet och även internationellt i länder såsom Kosovo, Afghanistan, Mali och Somalia. 115:e militärpoliskompaniet består av en kompaniledning, två militärpolisplutoner, en stabstropp och en hundgrupp. Militärpoliserna vid kompaniet är särskilt uttagna, utbildade och utrustade. Rekrytering sker från hela Försvarsmakten samt Polismyndigheten.

Vardagen på 115:e militärpoliskompaniet innehåller stor variation, där arbetsuppgifter och utbildningar varvas med förberedelser inför och genomförande av insatser. Dessutom arbetar kompaniet kontinuerligt med brottsutredning som ställer höga krav på precision. Detta leder till ett dynamiskt arbetsliv där initiativförmågan blir nyckel till framgång.

För att kompaniet ska lyckas med sina uppgifter krävs att den anställde tillsammans med kollegor, vidareutbildas och upprätthåller sina personliga färdigheter och kompetenser. För att kunna arbeta som militärpolis krävs en hög förmåga till strid och en taktisk anpassning till olika situationer. Flexibilitet, anpassning och uppfinningsrikedom är andra egenskaper som krävs för att lösa uppgifterna. Kompaniet värderar hög personlig färdighet inom närkamp, skytte och juridiska kunskaper. 

116:e personskyddskompaniet

De som arbetar på  personskyddskompaniet är särskilt uttagna, utbildade och utrustade och rekryteras från både Försvarsmakten och andra organisationer. De som antas till kompaniet vidareutbildas för att sedan kunna utföra sin huvuduppgift - att skydda samhällsviktiga personers liv, hälsa och integritet.

Innan man blir antagen till vidareutbildningen genomförs en särskild uttagning. Då prövas den sökande inom bland annat områdena personlighet, intelligens, fallenhet, styrka och kondition. Uttagningen pågår i tre dagar. Därefter genomförs vidareutbildningen i tre steg:

1. Militärt personskydd, grunder livvakt
2. Militärt personskydd, grunder personskyddsoperatör
3. Militärt personskydd, fördjupning personskyddsoperatör

Slutligen, efter ett år vid förbandet och minst en personskyddsinsats auktoriseras den anställde som personskyddsoperatör.

Att arbeta som personskyddsoperatör betyder att man ofta genomför insatser i nationell och internationell miljö. Dessutom innebär det mycket personlig färdighetsträning, bland annat i form av närkamp, skytte och språkträning.

Som anställd vid personskyddskompaniet ges man ett stort ansvar avseende planering och koordinering av arbetet. Insatser sker på daglig basis, oftast med begränsade planeringsförutsättningar – något som ställer höga krav på medarbetarna.

Kompaniet är ett av Sveriges största personskyddsfunktioner med huvudfokus personskydd i högriskområden. Det arbetar ofta tillsammans med andra nationella och internationella personskyddsfunktioner, något som är avgörande för att leverera en bra produkt i rätt tid.

utredningsgruppen

Utredningsgruppen är, som det kanske hörs på namnet, den minsta avdelningen inom 11:e militärpolisbataljonen. Sedan gruppen bildades 2011 har gruppen främst inriktat sig på att utreda brott mot lagen om krigsmateriel, stöld samt häleri kopplat till internetrelaterade annonser – såväl nationellt som internationellt.  Själva förundersökningarna leds inte utav utredningsgruppen, utan det gör en civil åklagare. Det är också åklagaren som är chef över utredningen och är den som ger direktiv till militärpoliserna från utredningsgruppen.

Förutom att utredningsgruppen arbetar tillsammans med åklagarmyndigheten, samarbetar gruppen också med andra myndigheter såsom civil polis. Den civila polisen och den militära polisen har likvärdiga utbildningar och kompetens, och utredningsgruppen har därutöver ytterligare kompetens kopplat till de specifika uppgifter gruppen har.  Samarbetet med civila polisen är gott, och ibland resulterar det i att den civila polisen ta över en utredning som startats av militärpolisen då utredningsgruppen har begränsade resurser. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat