Enheter på Livbataljonen

Livbataljonen består av en stab och fyra enheter och finns på Kavallerikasern i centrala Stockholm. Här kan du läsa mer om dessa och vad arbetet på respektive avdelning innebär.

Soldater från livbataljonen utför statscemoniell tjänst.
Soldater från livbataljonen utför statscemoniell tjänst.
På nationaldagen deltar enheten livkompaniet årligen med personal som kantar vägen nerför slottsbacken medan kungafamiljen eskorteras förbi. Innan uppställning visiteras soldaterna en sista gång. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten
Soldater från livbataljonen rider på bruna hästar.
På nationaldagen deltar Livbataljonen även med beriden eskort av kungafamiljen. Eskorten, som består av ca 40 soldater och befäl, utgår från Stockholms slott och slutar vid Skansen. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten
Soldater från livbataljonen övar i vinterutrustning.
Personalen på Livbataljonen genomgår under perioder olika befattningsutbildningar. Här utbildas en soldat till granatgevärsskytt. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Bataljonstaben

Bataljonsstaben består av ett 30-tal officerare och specialistofficerare som leder och planerar bataljonens verksamhet.

10:e stab- och understödskompaniet

Kompaniet består av fem olika understödsplutoner: ledningspluton, stab- och trosspluton, granatkastarpluton, pionjärpluton och spaningspluton. Kompaniets huvuduppgift är att understödja staben och bataljonen med sina separata specialkompetenser, men de går även högvakt till fots och bemannar insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) vid Kavallerikasern.

Plutonerna på stab- och understödskompaniet har olika inriktningar som tillsammans bidrar med viktig kompetens till Livbataljonen. De sköter bland annat samband, kraftiga understödsvapen, röjning av minor, fördröjning av motståndaren, underrättelseverksamhet samt försörjning av mat och materiel.

Ledningsplutonen är sambandsexperterna på bataljonen och understödjer staben i deras vardagliga arbete samt upprättar ledningsplats och avdelar signalister som sköter stabens samband med övriga kompanier.

Stab- och trossplutonen är Livbataljonens stöd inom ledning och logistik. Plutonen försörjer enheterna på bataljonen med mat, vatten och förbrukningsmateriel, samt reparerar trasig materiel och trasiga fordon. De understödjer även med signalister när behovet finns.

Granatkastarplutonen (GRK) bemannar granatkastarpjäser och understödjer Livbataljonen med indirekt eld. Soldaterna på GRK-plutonen måste vara noggranna i sitt arbete och vara beredda på tunga lyft då gruppen tillser att granatkastarpjäsen kommer med till nya positioner, antingen genom att bära pjäsen eller lasta den på fordon.

Pionjärplutonen har i uppgift att fördröja fienden samt bana väg för egna förband. Fältarbeten för egen rörlighet genomförs främst genom minspaning, minbrytning och byggande av förbindelser. Vid försvar kraftsamlas fältarbetsresurserna i regel till fördröjande fältarbeten, till exempel förstöring och minering, samt fältarbeten för överlevnad genom att bland annat iordningställa säkra omgrupperingsvägar.

Spaningsplutonen förser Livbataljonen med viktig underrättelseinformation genom att bedriva spaning mot exempelvis kommande anfallsvägar och anfallsmål mot våra förbands grupperingar. Detta påverkar hur och var förbandet grupperar, hur anfall mot motståndare sker och hur skyddet av förbandet kan förstärkas. De kan framrycka i både dagsljus och mörker vilket ställer stora krav på individens fysik och uthållighet.

Av de ungefär 170 anställda är cirka 40 heltidsanställda. Majoriteten av de dessa tillhör ledningsplutonen eller stab- och trossplutonen. Uppgifterna stabstjänst, befattningsutbildning, högvakt och IBSS roterar mellan soldaterna vilket gör att ingen dag är den andra lik. Detta ställer stora krav på individen att snabbt kunna ställa om mellan olika uppgifter som kan vara antingen mer fysiskt eller mer mentalt krävande.

De övriga plutonerna är deltidsanställda. När de är i tjänst övar de i huvudsak sin stridsuppgift, men understödjer även högvakt och IBSS med personal vid behov. 

Livkompaniet

Kompaniets arbetsuppgift är att medverka i ceremonier så som audienser, statsbesök, vaktparader samt att bevaka de kungliga slotten. Utöver detta bemannar även kompaniet IBSS vid Kavallerikasern för att kontrollera så att inga obehöriga tar sig in på skyddsobjektet.

Vid Livkompaniet, som består av ca 130 heltidstjänstgörande soldater, gruppbefäl, specialistofficerare och officerare, genomför all personal utbildningsperioder med inriktning på strid. Mellan högvaktsperioderna spenderas stor del av tiden på skjutbanor eller på anläggningar för att öva strid i bebyggelse. Detta för att tillsammans med övriga delar av Livbataljonen kunna medverka i försvaret av Stockholm.

Den dagliga tjänsten på Livkompaniet varierar beroende på vad som ska genomföras. En dag kan bestå av allt från fysisk träning och stridsutbildning till vård av paradutrustning. Uppgifterna är mycket omväxlande och fysiskt krävande.

Livkompaniet bemannar IBSS, den insatsberedda skyddsstyrkan som svarar för bevakningen av Kavallerikasern, dygnet runt, året runt. Tjänsten roterar mellan de tre plutonerna på kompaniet samt 10:e stab- och understödskompaniet.

Livskvadronen och 13:e skvadronen

De två skvadronerna är den beridna delen av Livbataljonen och har utöver sina krigsuppgifter i uppdrag att medverka i statsceremonier så som statsbesök, audienser, beridna eskorter och beridna vaktparader samt att bevaka de kungliga slotten. Det är även Livskvadronens tre plutoner och 13:e skvadronens ena pluton som står för den dagliga stall- och ridtjänsten samt skötseln av hästarna.

Tjänsten vid de två skvadronerna innebär ett omväxlande arbete för de cirka 180 heltidsanställda. Arbetet varvas mellan högvakt, strids- och förbandsutbildning, ridning och stalltjänst. Vår och sommar ägnas mestadels åt högvakt med beriden vaktparad i fokus, medan höst och vinter till stor del tillägnas befattningsutbildningar, stridsutbildningar och förbandsövningar.

Hästarna måste skötas om och ridas varje dag året runt. Därför är hästarna en stor del av tjänsten oberoende av årstid. Under en vecka kan arbetsdagarna bestå av  stall- och hästvård som till exempel mockning följt av ridlektion för instruktör eller motionsridning som till stor del genomförs utanför Kavallerikasern. Lektionerna varierar mellan enskild färdighetsträning och gemensam formationsridning, allt syftande till att kunna delta i beridna vaktparader samt eskort av kungafamiljens kortege vid högtider och statsbesök.

13:e skvadronen har två deltidstjänstgörande skytteplutoner som är i tjänst framförallt under sommaren med högvaktstjänst och stalltjänst, men även under vintern. Tjänsten innefattar till stor del högvaktstjänst, men även stalltjänst och stridsutbildning ingår.

Arbetet kräver god fysik då vakttjänst, förbandsutbildning samt rid- och stalltjänst är slitsamt för kroppen. Tidigare hästerfarenhet är inte ett krav då alla soldater som blir anställda får en grundläggande häst- och ridutbildning anpassad efter kunskapsnivå.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat